Läs senare

Alarmerande om arbetsbelastningen

Arbetsmiljön i fritidshemmen är pressad: sju av tio tycker att arbetsbelastningen är för hög. En anledning är att de elever som har särskilt stöd under skoldagen, inte har det på eftermiddagen.

18 maj 2018
Läget är mycket pressat i många av landets fritidshem, visar en rapport från Lärarförbundet. Foto: Camilla Cherry/TT

Mer än 70 procent av alla lärare i fritidshem upplever att deras arbetsbelastning är för hög. Det visar en enkät från Lärarförbundet som har besvarats av cirka 2 300 medlemmar.

– Den bekräftar en alarmerande situation som många medlemmar vittnar om. Det här är en utveckling som har fått pågå under så många år. Styrdokumenten har förstärkts, ändå är detta många gånger en bortprioriterad verksamhet av politikerna, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Johanna Jaara Åstrand.

Enkäten visar att de största problemen för yrkesgruppen är att inte räcka till för alla barn i behov av särskilt stöd, att elevgrupperna är för stora, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att de inte har tillräckligt med planeringstid. Nästan sex av tio uppger att ”många barn i behov av särskilt stöd” är huvudproblemet med den pressade arbetssituationen.

Tidningen Fritidspedagogik gjorde hösten 2014 en undersökning om särskilt stöd i fritidshemmet. Då uppgav en klar majoritet, 63 procent, av de svarande fritidspedagogerna/lärarna i fritidshem att elever som har stöd på förmiddagen förlorade det i fritidshemmet på eftermiddagen. Lärarförbundet har nu tagit fram en ny politisk plattform för att lyfta förbundets arbete med fritidshemmen, där man bland annat kräver att elevgrupperna ska bli mindre, att arbetsmiljölagen ska utökas och att det utbildas fler behöriga lärare. Men det står inget om elever i behov av särskilt stöd.

De flesta lärare i fritidshem upplever att de blir belastade av att elever i behov av särskilt stöd inte får extra resurser. Varför har ni inte med den frågan som en punkt i er politik?

– Det är en högprioriterad fråga att säkra elevernas rätt till stöd i såväl skola som fritidshem. Vi driver den frågan utifrån elevens rätt och har vid flertalet tillfällen påpekat det orimliga i att särskilt stöd upphör ett visst klockslag under elevens skoldag. Att den inte har en egen punkt just här betyder inte att frågan är oviktig, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon tror ändå att Lärarförbundets politik kommer att ha betydelse:

– Den kommer göra skillnad. Den handlar om vilka vägval vi ska göra, var det finns möjligheter att nå framgång och få till åtgärder som gör skillnad för våra medlemmar i vardagen.

Fakta/Särskilt stöd

  • Misstänker personal i skolan, till exempel de som arbetar i fritidshemmet, att en elev behöver särskilt stöd, ska rektor skyndsamt utreda behovet. Finns behovet ska ett åtgärdsprogram skrivas. Man har ingen automatisk rätt till stöd i fritidshemmet bara för att man har det under den obligatoriska delen av skoldagen, men när åtgärdsprogrammet skrivs, bör fritidshemstiden också täckas in. I fritidshemmet utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del.
  • Såhär står det i Allmänna råd om särskilt stöd från Skolverket: ”Om eleven vistas i fritidshem är det viktigt att fritidshemmet och skolan samarbetar när behovet av särskilt stöd utreds i någon av verksamheterna, så att personalen beaktar samtliga omständigheter för eleven. Detta gäller även om skolan och fritidshemmet har olika huvudmän.”

Läs mer om arbetsmiljön i fritidshemmen i vår systertidning Lärarnas tidning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com