Läs senare

Alla lärare behöver gå Läslyftet!

04 feb 2014

Dagarna innan de svenska elevernas resultat i PISA-undersökningen presenterades gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra en fortbildning för främst svensklärare i läs- och skrivutveckling. Fortbildningen som går under namnet Läslyftet är en oerhört viktig satsning, men frågan är om det räcker att enbart satsa på svensklärarna när god läs- och skrivförmåga krävs i skolans alla ämnen?

Barbro Westlund skrev i DN den 13 december 2013 an­gående Pisa att den stora skillnaden mellan läsförståelse och ”matematik och naturkunskap är att läsförståelse inte är ett skolämne, utan är ett tillämpningsområde, en ämnes­överskridande färdighet. På så sätt påverkar en god läsförståelse möj­ligheter att ta till sig kunskaper i alla skolämnen.”

Vikten av en undervisning som stödjer elevers läs- och skrivutveckling i alla ämnen framkommer även i den analys Skolverket gjorde 2010 efter Pirls 2006: ”Det är inte bara svenskämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skriv-in­lärandet i olika utvecklingsfaser utan ansvaret vilar på både förskola, skola och på skolans alla ämnen. Därför är det viktigt att alla lärare utvecklar sin kunskap om vad det innebär att läsa och utveckla ett läsande och hur man i sin undervisning stödjer elevers möte med skolans textvärldar.”

Med denna bakgrund är det förvånande att Läslyftet inte vänder sig till fler lärarkategorier. Att låta svensklärare ta del av Läslyftet är en mycket bra start, men låt oss hoppas att satsningen inte stannar där. För att kunna öka våra elevers läsförståelse i alla ämnen, behöver vi fokusera på vad för slags kompetens samtliga lärare behöver ut­veckla. Inte bara för att höja resultaten, utan för att alla elever på lika villkor ska kunna delta i ett demokratiskt samhälle. För att komma dit behöver vi definiera tydliga mål och ställa dem i relation till var vi befinner oss i dag. Då kan vi också lägga upp en plan för hur vi tar oss dit.

Driftiga huvudmän hoppas vi nu tar tillfället i akt och satsar egna medel för att låta fler lärare än svensklärare få delta i Läslyftet. Alla lärare har enligt Lgr11 och Gy11 ett uttalat ansvar att genomföra undervisningen så att alla elever får stöd i sin språkutveckling. Det innebär att alla lärare bör få möjlighet att utveckla läs- och skrivundervisningen i sina ämnen, inte bara svensklärare.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com