Läs senare

Äntligen teaterlärarutbildning!

Högskoleverkets beslut om examensrätt för utbildning av gymnasielärare i teater innebär ett stort steg för ämnets legitimitet.

18 feb 2011

Högskoleverkets beslut om examensrätt för utbildning av gymnasielärare i teater innebär ett stort steg för ämnets legitimitet. Beslutet är grundat i många utredningar och 39 års facklig envishet.
1972 föreslog dåvarande Lärarutbildningskommittén, LUK, att det skulle finnas lärarutbildning där dramatik kombinerades med ett språk eller teckning. Ungefär samtidigt tillsatte Svenska Teaterförbundet en grupp med uppdrag att verka för utbildning av dramapedagoger. Gruppen konstaterade att LUK:s förslag riktade sig enbart till ämneslärare för skolan, och uteslöt därmed dramapedagoger med verksamhet utanför skolan. Det fanns ett stort behov av en yrkesutbildning för dramapedagoger inom kommunal fritidsverksamhet och studieförbund. Vid denna tid utbildades lärare för folkhögskolans estetiska ämnen, där också teater/drama ingick.  
I Teaterförbundets grupp var utbildningsfrågor engagerande. Under 1970-talet start­ade kurser i dramatik på några få högskolor parallellt med dramapedagogutbildning på en handfull folkhögskolor. Dessutom utbild­ade en del studieförbund cirkelledare i drama. För att legalisera dramapedagogerna som yrkesgrupp, formade Teaterförbundet en auktorisation med specifika kompetenskriterier. Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, RAD, bildades.

Dramapedagogutbildningen försvann från högskolorna och minimerades inom folkhögskolorna under 1980-talet. Samtidigt som dramapedagog­ernas verksamhet i skolorna ökade, innebar det otrygga arbetsförhållanden. I det estetiska gymnasieprogrammet tillkom teater och dans. Utvecklingen innebar också att Teaterförbundets dramapedagogavdelning önskade ett dubbelanslutningsavtal till ett lärarförbund.
1987 tecknades ett sådant för dramapedagoger med Svenska facklärarförbundet. Avtalet överfördes vid bildandet av Lärarförbundet. Det innebar att Lärarförbundet ansvarade för den fackliga verksamheten i skola och kult­urskola, medan Teaterförbundet ansvarade för det sceniska området. De båda avtalen blev så småningom svåra att särskilja. Ett nytt avtal som omfattar dramapedagoger och konstnärer med läraruppdrag tecknades därför i april 2010.
För fem år sedan bjöd Lärarförbundet in olika intressenter till ett seminarium kring lärarutbildningsfrågor i teater. Det blev starten på ett högskolenätverk som sedan dess har träffats, lobbat och format olika skrivelser till beslutsfattare.
Allt detta arbete har nu resulterat i att Göteborgs universitet har fått examensrätten att utbilda ämneslärare i teater. Det är många kloka personers arbete som har medverkat till en ny epok för teater och utbildning. Ett nytt arbete sätts genast igång.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com