Läs senare

Antologi som vill inge mod

29 jan 2009

Ambitionen med antologin Att äga språk är att återge och belysa modern forskning inom tre olika områden; att bli och vara språklärare, didaktik i svenska samt interkulturell didaktik. Författarna, samtliga med anknytning till Stockholms universitet, vill genom ökad kunskap ge lärare mod att tillämpa nya synsätt och metoder. Flera av kapitlen förtjänar en vid läsekrets då ambitionen är att skapa medvetenhet om språkutveckling, inte minst tv alla skolans lärare.

En viktig insikt, för att läraren ska kunna individualisera undervisningen är, enligt Gunilla Colliander, att språket utvecklas i steg genom fasta inlärningsgångar där eleven först måste nå en grammatisk nivå innan han eller hon tar sig vidare till nästa nivå.

Den språkliga utvecklingen är nära förknippad med kulturell identitet och självkänsla, menar Carla Jonsson. Hon låter Richard Ruiz, som forskat kring språkplanering i USA, få förklara tre olika sätt att se på språk; som problem, rättighet eller en resurs. De olika synsätten påverkar givetvis metoder och arbetssätt.

Genom att bejaka erfarenheter och identitet skapar elever och lärare tillsammans makt, ”empowerment” och ”större världar”. Begreppet empowerment är hämtat från den kanadensiske språk­vetaren Jim Cummins som influerat flera av författarna. Hans forskning relateras utifrån olika perspektiv i de kapitel som handlar om interkulturell och språklig utveckling. Meningsskapande, och effektiv, undervisning måste bejaka elevernas egen kontext och utgå från deras vardag och verklighet. I tre kapitel ges goda exempel på hur det praktiskt kan gå till i läsundervisning samt i NO- och SO-undervisning.

Inger Hovander belyser ett angeläget, men försummat, område i kapitlet om samsyn i bedömning av elevtexter. Forskning visar på stor oenighet i lärares bedömning av elevtexter. Ett pågående samtal kollegor emellan om vad som karakteriserar kvalitet i elevtexter och hur elever kan få stöd i sitt skrivande borde vara en självklarhet, anser hon.

Lisbeth Danelius beskriver inspirerande och övertygande portfoliometoden utifrån ett språkutvecklande perspektiv. Å ena sid­an uppmuntrar metoden elevernas styrkor och ger redskap för reflektion över kvaliteten i resultaten. Å andra sidan får eleverna också insikt om att man, för att utvecklas, måste våga benämna brister – inte dölja dem.

Kapitlen om den första tiden i yrket, av Arja Paulin och Eva Anderberg, borde läsas av alla rektorer och starta en diskussion om ett mer inkännande omhändertagande av nyexaminerade, ambitiösa, men oerfarna, lärare. De är ofta oförberedda på den sociala komplexitet som de plötsligt ska hantera i relationerna till elever, föräldrar, kollegor och skolledning.

Flera av bokens kapitel kan med fördel studeras i hela arbetslaget. Alla lärare är i dag språklärare – och i den här boken finns kunskap att få för att också våga vara det!

Att äga språk — Språkdidaktikens möjligheter — En antologi om och för lärare i skolan

Författare: Red. Inger Nordheden och Arja Paulin

Förlag: Stockholms universitets förlag 2008

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com