Läs senare

Avgörande ögonblick ger matematiken mening

Som lärare undervisar man inte i matematik, man undervisar elever i matematik, betonar Anette Jahnke i Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik. Därför bör matematikundervisningen vara en ständigt föränderlig process. För att skapa mening för eleverna är det viktigt att ständigt reflektera över vad som pågår i det egna klassrummet, på vilket sätt lärandet sker och vilken kunskapsinhämtning det handlar om.

I boken diskuterar Anette Jahnke vad matematik är och vad det innebär att behärska matematik. Hon lyfter särskilt fram att matematikkunnande inte bara handlar om förståelse och färdighet, utan även grundar sig på den tysta kunskap som skapas i den praktik där lärandet sker. Det gör att de situationer vi skapar i skolan är mer avgörande för elevers kunskapsutveckling än vad vi kanske inser.

Det handlar bland annat om deras vilja och behov att lära sig, men även på vilket sätt arbetet med det centrala innehållet och förmågorna i läroplanen genomförs. Alltså på vilket sätt som diskussionerna förs och hur relevant eleverna tycker att innehållet är i förhållande till deras tidigare erfarenheter.

Är då den matematik som eleverna möter i skolan användbar även utanför skolan? För mig, som själv undervisar i matematik, och då och då får frågan ”Varför ska vi kunna det här?” känns författarens diskussion kring detta intressant och angelägen.

Anette Jahnkes slutsats är att skolans matematik är både använd­bar och oanvändbar. Kunskap om andragradsekvationer är använd­bar för de elever som väljer att läsa matematik på universitetet, men för dem som inte väljer universitetsstudier är den oanvänd­bar. För att skapa mening för eleverna är det viktigt att göra dem uppmärksamma på matematikens betydelse och användning, men även dess begränsning i vardagslivet.

Söker du pedagogiska tips på aktiviteter att arbeta med i klassrummet är detta inte en bok för dig. Men vill du reflektera över matematikämnet och få hjälp att utveckla din undervisning så har du hittat rätt. Varje kapitel har förslag på diskussionsfrågor samt frågor som tvingar läsaren att reflektera, i klassrummet och tillsammans med kollegor.

Skolans och förskolans matematik bygger på författarens egen och andras forskning, men även på hennes erfarenhet som matematiker, lärare, kursplaneskrivare, projektledare och verksamhet vid Nationellt centrum för matematikutbildning. Boken inbjuder till dialog kring värderingar, syften, mål och mening med skolans och förskolans matematik och vänder sig till alla lärarkategorier – från förskola till vuxenutbildning.

Cicki Nyberg, matematiklärare och förstelärare i matematik på Ersdungen skola och Umematte.nu.

ur Lärarförbundets Magasin