Ingår i temat
Ordning på leken
Läs senare

”Det är retoriken som förändras”

Greppa undervisningenDet gäller att göra begreppet undervisning till sitt eget. Annars riskerar fritidshemmet att enbart arbeta med förmedlingspedagogik. Det tror lärarutbildaren Birgit Andersson.

av Annika Dzedina
07 apr 2017
07 apr 2017

Undervisning. Ett ord som många förknippar med katederundervisning. Men nu finns det i fjärde kapitlet i läroplanen, det som handlar om fritidshemmet; 23 gånger förekommer det där. I inledningen står: Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Detta betyder att allt det som fritidshemmet alltid har stått för – som omsorg, situationsstyrt lärande och en meningsfull tid före och efter skolan och på loven – finns kvar. Det står till exempel: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Att göra en utflykt till skogen kan man alltså fortsätta med. Skillnaden, tycker Birgit Andersson, är att man måste veta varför man gör det, vad det syftar till, vilket mål man vill uppnå.

Birgit Andersson är lärarutbildare i Umeå och doktorerade för fyra år sedan. Hon är ”En gammal fritidspedagog”, och erkänner att hon hela tiden måste lägga till ”det vill säga…”. ”Undervisning – det vill säga all den verksamhet som sker i fritids.”

Det förtydligade uppdraget ställer högre krav på planering och utvärdering

Hon satt med i referensgruppen för Skolverket när kapitlet om fritidshemmet skulle skrivas. Förhoppningen var att fritidshemmets verksamhet skulle bli tydligare för rektorer, kollegor, huvudmän och även föräldrar. En lärare i fritidshem ska begära av rektorn att få planeringstid för att kunna uppfylla det som står i läroplanen.

– Kommunerna har misshandlat fritidshemmen, och gör det fortfarande, men nu hoppas jag att det blir lättare att hävda fritidshemmens legitimitet och ge dem möjligheter att arbeta enligt uppdraget.

Undervisning i dag handlar om målstyrda processer – det vill säga att jag som fritidspedagog/lärare i fritidshem är medveten om verksamhetens mål och vad som främjar elevgruppens utveckling och lärande, och att också följa upp och utvärdera. För fritidshemmets del handlar det om att fånga elevernas intressen, ta tillvara det som händer i stunden och utmana eleverna att också upptäcka något nytt.

– Förr var fritidshemmen fria från skolan. Nu är vi inne i skolan sedan över 20 år och vi har långsamt närmat oss skolans begreppsvärld. Det har skett parallellt med att så kallad ”new public management”, som förespråkar en tydligare mål- och resultatstyrning med mer kontroll, kommit in i offentlig sektor.

Hon menar att en fara med undervisning i fritidshemmet är att det blir förmedlingspedagogik där lär­arna hela tiden ska kunna peka på vad eleverna har lärt sig. Särskilt de nya lärarna i fritidshem, som också undervisar i ett praktiskt eller estetiskt ämne i skolan, måste anamma fritidshemmets pedagogik när de arbetar där med att till exempel utveckla elevernas sociala förmågor, bland annat genom lek.

Birgit Andersson menar att många förknippar ordet undervisning med bedömning, och att bedöma elever inte ligger i fritidshemmets linje.

– Samtidigt har fritidspedagoger alltid bedömt barn och kanske i klagande ordalag uttryckt sin frustration över ett barn för kollegan: ”Kalle är hopplös, jag kan inte hantera honom!” Stannar det enbart vid att kollegorna talar i förbifarten, ja då riskerar det att fungera som en stämpling och fler noterar endast hans ”dåliga” beteende. Detta måste i stället följas av att man analyserar sammanhangen för Kalles beteende och gör upp en plan för hur han utvecklar sina förmågor till att vara en i gruppen. Att man undervisar.

Maria Hjalmarsson är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hon talar också om oron för skolifiering som många kände när ordet undervisning kom in i läroplanen.

– Egentligen är det inget nytt som ska hända i fritidshemmen – verksamheten finns kvar, men retoriken kring fritidshem förändras, säger hon.

Hon tror att ordet ”fritidshem” ger signaler om att det är en hemlik miljö med enbart omsorg om barn, medan fritidspedagoger alltid har vetat att fritidshemmet är en utbildningsarena.

Lästips

Visible Learning for Teachers: Maximazing Impact on Learning av John Hattie. Finns även på svenska: Synligt lärande för lärare. John Hattie är en skol­forskare från Nya Zeeland som väckte stor uppmärksamhet för några år sedan när boken kom ut. Enligt honom är de viktigaste faktorerna för undervisning dessa: finna vägar att engagera och motivera eleverna, undervisa lämp­liga strategier för att tillägna kunskaper inom läro- och kursplanernas områden, ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv undervisningen är för alla elever.

– Och ta ordet omsorg – det signalerar att man hjälper barn med kläder och toabestyr, men det handlar inte enbart om att ”ta hand om barn”. Det är en profess­ionell kompetens som handlar om att se till att både det enskilda barnet och gruppen lär sig att reda ut konflikter, att kunna fånga lärandet i stunden.

Maria Hjalmarsson menar att det förtydligade uppdraget ställer högre krav på planering, utvärdering och kollegialt lärande. Och även om det finns många outbildade i fritidshemmen, möter Maria Hjalmarsson utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem som verkligen tror på kraften i den nya retoriken. Samtidigt finns en fara i att man tror att de hela tiden måste visa upp vad eleverna lärt sig.

– Till exempel när man skriver veckobrev. Det är vanligt att först skriva vad man har gjort och sedan vilket mål man har uppnått genom att göra det. Tvärtom är inte så vanligt – att berätta om vad man vill uppnå och vad man gjorde för att uppnå det.

Samtidigt som det finns stor okunskap om fritidshem på huvudmannanivå, känner Maria Hjalmarsson hopp inför framtiden. Allt fler fritidspedagoger/lärare i fritidshem kopplar sin verksamhet till styrdokumenten, vilket i förlängningen leder till bättre och mer synliga fritidshem.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com