Läs senare

Experimentera mera

16 mar 2010

När jag fick Naturvetenskapliga experiment för yngre barn i min hand undrade jag om boken, som vänder sig till lärare i förskolan och skolans tidigare år, skulle kunna vara ett verktyg för min förskola att komma vidare i sitt utvecklingsarbete kring matematik och naturvetenskap.
    Först reagerade jag på bokens upplägg som till största del består av förslag på experiment med luft, ljud, ljus och vatten. Att enbart en kortare inledande del är kopplad till teorier om barns lärande eller förskolans
och skolans styrdokument förvånade mig. Reaktionen på boken var inte odelat positiv. Jag tycker mig ha sett ett antal böcker med idéer om vad man kan göra tillsammans med barn och elever och tänkte att detta var
ytterligare en.
    Men vid en närmare granskning, av boken som är en omarbetad upplaga av Teknik i förskolan, blev reaktionen mer positiv. Jag känner att det korta kapitlet med teorier är tydligt och klart och tillräckligt djuplodande! Det sätt som kapitlen med experiment är upplagda ger pedagoger en mångfald av experiment. Barnen får utrymme att konstruera frågor och genom sitt experimenterande finna svar.
    Ett centralt budskap är att barns experimenterande är något spontant och att de drivs av att försöka förstå. Självklart måste lärarna ta vara på den drivkraften och utmana den.
    Bokens experiment gör det möjligt att gå från de spontana undersökningarna till ett mer metodiskt undersökande, ordna erfarenheterna och så småningom kunna förstå allt mer komplexa sammanhang.
I förskolan och skolan ska lärarna planera verksamheten så att denna progression blir möjlig. Det handlar om syn på lärande och lärarnas agerande gentemot barn och elever och att skapa utmanande och utvecklande miljöer för detta lärande.
    För mig som rektor för en verksamhet med yngre barn är det avgörande att det finns en tydlig koppling mellan styrdokumenten, verksamhetens egna mål och dess innehåll och aktiviteter. Pedagogerna behöver strategier för hur man planerar och genomför innehållet. Bokens experiment är konsekvent upplagda och visar tydligt vilket förhållningssätt som behövs för att barnet ska utmanas i sitt tänkande.
    Jag lät några av mina pedagoger granska boken. Deras första reaktion liknade den som författaren beskriver då hon låtit förskolepersonal arbeta med experimenten, nämligen att det är lätt att känna osäkerhet inför att några tydliga svar inte redovisas. Men speglat mot bokens teoridel ter sig detta så småningom självklart.
Ytterligare en förtjänst med boken, och som gör att det finns goda förutsättningar för att experimenterandet får fart, är att övningarna bygger på enkla saker som finns nära till hands.

Naturvetenskapliga experiment för yngre barn
Karin Lagerholm
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com