Läs senare

Föråldrad mattepedagogik dominerar på lärarutbildningen

Matematikundervisningen på lärarutbildningen är uppbyggd kring en ritualiserad praktik med läroböcker och tentor. Det skapar lärarstudenter med en bristande förståelse för matematik, menar forskaren Catarina Player-Koro vid Högskolan i Borås.
– Det blir som att lära sig ett kakrecept, utan fördjupning
eller reflektion.

08 sep 2012
Föråldrad mattepedagogik dominerar på lärarutbildningen
Foto: Johannes Berner

Catarina Player-Koro har under fyra år följt och observerat blivande matematiklärare vid en lärarutbildning i
Sverige. Det hon funnit i sin avhandling är en traditionell lärarutbildning, alltså långt ifrån den flumskola som florerat i debatten om skolan de senaste åren och som också förts fram som orsak till att svenska elever halkat efter internationellt.

I sin avhandling letar Catarina Player-Koro efter gemensamma faktorer bland lärare som använde mycket IT och ny teknik i sin undervisning. Det som förenade dem var ett brinnande intresse för pedagogik och att undervisa. En annan gemensam nämnare var att det främst handlade om medelålders kvinnor. Alltså inte yngre teknikintresserade personer, som man kanske kunde förvänta sig.
– Dessa personer var ganska framåt i alla förändringsarbeten. Det väckte nästa fråga om hur viktig lärarutbildningen faktiskt är om man ska förändra skolan med IT. Eftersom det finns ett ganska tydligt IT-spår i matematikutbildningen och jag själv tidigare arbetat som matematiklärare så kändes det också naturligt att rikta in sig på lärarstudenter med den här inriktningen.

Vid arbetet med avhandlingen har Catarina Player-Koro granskat blivande matematiklärare vid föreläsningar, i samband med workshops och i arbetet med läroboken. Något som tidigt blev tydligt var att det fanns en stor motsättning bland studenterna i didaktiska moment med IKT (informations- och kommunikationsteknik). Samtidigt som glädjen och viljan fanns där när det gällde att använda ny teknik, så fick den ändå lämna plats för de mer traditionella och tidskrävande ämnesstudierna.
– Vid ett tillfälle besökte jag några studenters workshop i matematik när de arbetade med räta linjens ekvation. De laborerade med hjälp av Excel och hade väldigt bra diskussioner kring ämnet.
Ett par dagar senare var de på en föreläsning om samma tema, men ändå gjordes ingen koppling till arbetet i Excel, de visade heller ingen ökad förståelse för den räta linjens ekvation. Det hon såg var studenter som fokuserade på den traditionella undervisningen. Det var på läroböckerna, föreläsningarna
och tentorna som kraften lades. Det höga tempot lämnade heller inte mycket tid över för reflektion. Någon student ställde sig till och med frågande till om didaktik över huvud taget behövdes på utbildningen.

Det Catarina Player-Koro konstaterar, och som också är det viktigaste resultatet, är att lärarutbildningen är uppbyggd kring en ritualiserad praktik som kritiseras i all didaktisk forskning.
– Detta leder till en fragmenterad kunskap i matematik som är väldigt svår att flytta från föreläsningssalen.
Studenterna lär sig uppgifterna i matteboken, men inte mer än så. Den här typen av upplägg förhindrar eleverna från att utveckla sina mattekunskaper. Jag har till och med citat från föreläsare som uppmanar studenterna att inte förstå utan enbart lära sig det som står i boken.

Samtidigt som Catarina Player-Koro arbetade med avhandlingen fördes en vild politisk debatt om lärarutbildningen och skolan. Detta resulterade bland annat i en ny lärarutbildning som Player-Koro med bestörtning såg som ytterligare en tillbakagång, med ännu mer ämnesteori. En lärarutbildning som, enligt forskaren, formats på politiskt ideologiska grunder utan hänsyn till modern utbildningsforskning. Detta utmynnade i ytterligare en delstudie.
– Jag såg att man kastade lärarutbildningen tillbaka till 1948. Retoriken man använde sig av för att ändra utbildningen bygger, enligt min forskning, på helt fel grunder. Om det skulle vara så att det är lärarna som är orsaken till de fallande resultaten i kunskapsmätningarna, vilket jag själv inte tror, så är det i så fall den traditionellt inriktade undervisningen som är grunden till misslyckandet.

Vid närmare granskning av studenternas IT-användning så upptäckte hon att samma traditionella tankegångar om matematik även fanns när de använde ny teknik. Uppgifterna med datorer var upplagda på samma traditionella sätt, men med modernare redskap. Catarina Player-Koro tycker över huvud taget att det finns en överdriven hype kring allt som har att göra med IT i skolan. En hype som saknar seriös och kritisk forskning och som ständigt lever vidare i en positiv bubbla. I avhandlingen har hon studerat forskningen kring IT i skolan de senaste tio åren.
– Mycket av argumenten om hur bra IT är kommer sällan från utbildningssektorn utan till exempel från IT-branschen. Jag tror man måste lägga bort den optimistiska utgångspunkten och först börja titta på den faktiska utbildningssituationen. Sedan kan man undersöka hur man kan använda sig av IT i skolan. Men det är ett svårt ämne att kritisera, man blir lätt kallad bakåtsträvare, även om jag själv använder mycket IT.

Catarina Player-Koro tror att man måste börja våga ifrågasätta matematikinnehållet på lärarutbildningen och vilken typ av ämnesstudier vi ska ha. Blivande lärare behöver få tillgång till forskningsbaserad kunskap om vilka faktorer som påverkar hur eleverna lyckas i skolan. Hon säger själv att hon nu står inför ett stort uppdrag att påverka kollegorna på lärarutbildningen.
– Eftersom det är examinationerna som styr mycket, så skulle jag i ett första steg gå igenom alla examinationer som har med matte att göra i lärarutbildningen. För att se vilket budskap vi sänder ut och utifrån det försöka förändra utbildningen.

Vad ska redan yrkesverksamma lärare ta med sig från din forskning?
– Jag tycker de ska använda den för att kritiskt granska sin egen praktik. Hur ser examinationerna ut, hur tar man sig dit och så vidare. Jag känner starkt för att vända den här trenden. Jag har svårt att se att man i dag använder rätt redskap i matematikundervisningen.

Catarina Player-Koro arbetar som lärare på lärarhögskolan i Borås. Hennes doktorsavhandling, Reproducing Traditional Discourses of Teaching and Learning Mathematics: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education, finns att ta del av här.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com