Läs senare

Hej Fridolin!

FORUMI ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin uppmanar Ingegerd Ericsson, docent vid Malmö högskola, honom att ändra sig och införa fler schemalagda idrott och hälsalektioner. Hon tror inte elevernas tillgång till fysisk aktivitet blir likvärdig annars.

28 feb 2017
Ingegerd Ericsson Foto: Magnus jando

Lek på raster och lektioner utomhus i all ära! Men du som själv varit lärare vet väl att inte all skolpersonal brinner för fysisk aktivitet. Lärarna är ju redan i dag överbelastade. Hur ska de hinna med att också planera och undervisa i ett ämne de inte har utbildning för? Inte alla barn har så bra rörelseförutsättningar att de med liv och lust deltar i fysiska rörelselekar. Vilka är bäst lämpade att i skolan stötta elever i deras motoriska utveckling? Språklärare, fritidspedagoger, föreningsledare eller utbildade idrotts­lärare?
Du menar att barnen ska uppmuntras att leka på rasterna och lägga bort mobiltelefoner samt använda sig mer av utomhuspedagogik, som rörelse-matte. FINT! Men då blir det ju väldigt
olika för olika elever, beroende på vilken skola de går på! Och den insatsen RÄCKER INTE!
Du vill att skolan ska samarbeta med idrottsföreningar. Det har de gjort och den insatsen RÄCKER INTE! Regeringen satsade stora pengar i Handslaget och Idrottslyftet, men de förväntade positiva effekterna uteblev. Inte heller läroplanstillägget om att skolan ska sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet har fått avsedd effekt. Det blir fortfarande väldigt olika lösningar (ibland inga alls) på olika skolor.
För enskilda elever kan bristen på idrotts­undervisning och möjligheter till stöd i motor­-isk utveckling få långtgående negativa effekter.
Det är alltför många som känner igen sig i denna beskrivning: ”–Jag tillhör tyvärr kategorin som brännbollslaget ”fick på köpet” eftersom jag var kvar till sist. Jag skolkade mig igenom gympan från 7:an och uppåt och har alltid ansett mig som helt värdelös vad gäller fysiska aktiviteter.”
Det är helt onödigt och oacceptabelt att så många elever lider sig igenom skolan utan att få stöd och hjälp med grundläggande motoriska basfärdigheter, något som skulle kunna öka motivationen att vara fysiskt aktiv! I idrottslärares kompetens och erfarenhet finns en stor outnyttjad potential och skolan är den enda arena, där alla barn och ungdomar kan nås.

Varför föreslår inte regeringen att fler idrott och hälsalektioner schemaläggs? Det finns ju en riksdagsmajoritet för det!
Forskningsresultaten i Bunkefloprojektet visade att daglig schemalagd idrott och hälsa samt anpassad motorisk MUGI-träning under de obligatoriska skolåren förbättrade, inte bara elevers motorik, utan också deras skolprestationer samt andelen elever som klarade grundskolans mål och därmed behörighet till gymnasieskolan.
Information om motorikforskning och -träning finns på mugi.se. I Danmark skrevs 45
minuters daglig motion in på schemat för alla skolelever 2014. Vad gör Per Henrik Ling i sin grav, tror du?

Ingegerd Ericsson
Fil.dr i pedagogik och docent i idrotts­vetenskap vid Malmö högskola

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com