Läs senare

Hjälp att få struktur på skrivlektionen

30 jan 2017

Att arbeta med processinriktat skrivande genom att steg för steg bygga en berättelse är i sig inte något nytt. Catharina Tjernbergs bok om denna typ av skrivundervisning går dock på djupet både när det gäller teori och praktik. Skrivundervisning – processinriktat skrivande i klassrummet vänder sig till verksamma lärare på låg- och mellanstadiet men också till lärarstuderande. Intentionen är att ge lärare konkret hjälp att utifrån aktuell forskning skapa en praktik i klassrummet som gynnar elevernas läs- och skrivutveckling på den nivå de befinner sig. Tjernberg poängterar att det är klassrumspraktiken som ska utveckla den kommunikativa förmågan och ge eleverna de verktyg de behöver också för framtida behov. I denna processinriktade skrivundervisning planerar och samlar eleven först in ett underlag till sitt skrivande. Läraren inspirerar, modellerar och ger eleverna mönster. Eleven organiserar sitt stoff, gör en disposition och skriver sedan ett utkast.

Under hela skrivprocessen skiftar eleven mellan att vara läsare och att vara skribent och går in i och ut ur sin skrivna text. Bearbetning av texten är en naturlig del liksom vägledande samtal med läraren och respons av kamrater. Tjernberg menar att eftersom dessa steg utgör en helhet så blir den processinriktade skrivundervisningen till något större då ”själva skriv-processen synliggörs för både lärare och elever”. Det förhållningssätt som Tjernberg förordar har utvecklats inom Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) vid Columbia University i New York.

Boken har tre delar som naturligt bygger på varandra. I den första delen Den teoretiska basen får läsaren en gedigen genomgång av aktuell forskning om skrivprocesser. I den andra delen Den processinriktade skrivundervisningen fokuserar Tjernberg på den struktur som bildar hörnpelarna i processinriktad skrivundervisning och de olika faserna som utgör en skrivlektion. I den tredje och sista delen Den praktiska tillämpningen knyts de två första delarna ihop och där beskrivs med konkreta exempel hur skrivundervisning kan se ut i svenska klassrum.

Exemplen i boken är främst hämtade från yngre elevers klassrum. Som lärare på mellanstadiet saknar jag konkreta exempel från en skrivundervisning som riktar sig till just mellanstadie-elever. Jag saknar också exempel från klassrum där man inte använder sig av olika typer av skrivpapper utan främst använder sig av dator när man skriver sina texter. Trots detta inspireras jag till att fundera vidare på hur jag skulle kunna använda processinriktat skrivande på ett ännu mer metodiskt sätt än jag kanske gjort tidigare. Det jag tagit fasta på för egen del är vikten av att arbeta aktivt också med det egna skrivandet, att i alla moment vara den som modellerar, tänker högt och visar. I arbetet med att utveckla skrivundervisningen ensam eller tillsammans med kollegor kan denna bok absolut utgöra ett värdefullt redskap.

Anna Tobiasson, mellanstadielärare på Böleängsskolan i Umeå.

ur Lärarförbundets Magasin