Läs senare

Hjälpa eller stjälpa?

av Joakim Andersson
01 feb 2018
01 feb 2018
Illustration: Tzenko Stoyanov

En lärare i praktiska och estetiska ämnen står inför flera olika didaktiska val under varje lektion. Våra ämnen handlar i mångt och mycket om ett eget »görande« för eleven. Under arbetsprocessen ges eleven möjligheten att utveckla olika förmågor. Frågan är hur vi möter eleverna i deras arbetsprocess så att den hjälp vi ger blir användbar.

När jag tittar i backspegeln på min egen tid de första åren i grundskolan som slöjdlärare så kan jag se att jag många gånger handlade efter ett invant mönster i mötet med eleverna. Jag gav mig själv aldrig riktigt tiden att stanna upp och fundera på hur jag agerade när jag hjälpte och på vilket sätt jag kommunicerade med eleverna. Detta kan jag se som en stor brist så här i efter hand.

Att hjälpa en elev kan slöjdläraren göra på flera olika sätt, exempelvis genom verbal instruktion och information, genom att konkret utföra handlingen på elevens alster, att kombinera konkret handling med att samtidigt ge verbal information, att utföra en handling på elevens alster för att därefter riva upp och låta eleven själv göra.

Frågan är hur vi möter eleverna i deras arbetsprocess så att den hjälp vi ger blir användbar.

Inget av alternativen kan ses som mer rätt än de and­ra, det som skiljer dem åt är bland annat att de ger olika lärandemöjligheter för eleven. Att verbalt instruera och informera kallar jag för fiktiv undervisning, det vill säga en »som om-handling«. Läraren utför inte handlingen fysiskt utan beskriver och visar i luften. Elevens förförståelse avgör i det fallet vad eleven kan ta in och vad som går eleven förbi. Att som lärare utföra handlingen på elevens alster gör att eleven kommer vidare, men är det en långsiktig lösning? Vad händer nästa gång eleven står inför samma problem?

Otto Salomon, den världsberömde svenska slöjdpedagogen på Nääs, hade tankar om lärarens hjälp till eleven. Han menade att hjälp inte ska ges på den lärandes egna alster utan läraren skulle använda sig av annat material för att visa hur problemlösningar eller hur arbetet kunde gå vidare.

Jag har en kollega som pratar om olika slöjdlärarstilar: Servicemannen som fixar åt eleven, instruktören som instruerar eleven, och handledaren/pedagogen som fokuserar på elevens förståelse. Kollegans poäng är att alla lärartyperna behövs, men i relation till de olika förmågor slöjdundervisningen syftar till att utveckla hos eleverna.

Vad är det egentligen du ger eleverna förutsättningar för, eller rent av förhindrar, att lära när du bestämmer dig för på vilket sätt du ska hjälpa dina elever?

Joakim Andersson

Jobbar som: tusan, mest som doktorand och adjunkt.

Inspireras av: didaktiska slöjddiskussioner, gärna där olika åsikter möts.

Största utmaningen i jobbet: att gå hem i tid på kvällarna, enligt mina kollegor

Skrattade senast: när samma kollegor. just gick iväg på den personaldag jag som doktorand slipper.

Viktigaste fackliga frågan just nu: skevheten i att de nyutexaminerade slöjdlärare som lämnar vår utbildning tjänar mer än adjunkterna på lärarutbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin