Läs senare

Inspirerande om hållbar utveckling

23 apr 2018

Som rektor har jag ansvar för att eleverna får en undervisning där lärande för hållbar utveckling finns med i alla ämnen. Jag måste också se till att lärarna får stöd så att de kan planera en sådan undervisning. Både nyutbildade och erfarna lärare behöver reflektera över olika undervisningsupplägg. Vi måste också utmana de föreställningar som finns om hållbar utveckling på skolan.

När jag och en av skolans förstelärare läste Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan utifrån våra olika perspektiv frågade vi oss om boken skulle kunna bidra till detta. Vårt gemensamma svar blev: Ja, det kan den i hög grad göra. Bokens okomplicerade koncept får mig att våga bryta den traditionella undervisningen, ansåg läraren.

Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Per Sund, Louise Sund
Liber

Författarna Per Sund och Louise Sund, som båda är lärare och lärarutbildare, lyfter konkreta exempel på vad läroplanen uttrycker och förankrar bokens olika delar i den. Avsnittet som innehåller ämnesövergripande teman och där varje tema inleds med en tydlig och enkel faktafördjupning skapar goda förutsättningar för att arbeta ämnesintegrerat.

Men bokens syfte är inte bara att konkretisera vad hållbar utveckling är, utan att även visa på olika undervisningstraditioner och sätta dem i relation till varför dagens intresse och engagemang i frågan ser ut som det gör. Ett spännande perspektiv är att pedagogernas förhållningsätt till undervisningen måste flyttas från att eleverna ska utbildas för hållbar utveckling, till att de ska bli medvetna om sitt eget lärande. Det förhållningsättet innebär att hållbart lärande inte bara är lärarens ansvar, utan även innebär en inre process som eleven själv äger.

Om undervisningen inte bara ska hamna i ett normativt perspektiv behöver eleverna andra verktyg än enbart fakta och begrepp. De behöver träna på att söka information och ta ställning till möjliga lösningar. Då blir värdegrundsfrågor viktiga inslag för att skapa situationer där olika tankar kan lyftas och diskuteras.

Bokens upplägg passar bra för den som ska planera undervisning kring hållbar utveckling. Fakta och elev-, samarbets- och värdegrundsövningar vävs ihop till en helhet som känns otroligt inspirerande och stödjande.

Anders Hjalmarsson, rektor Haveröds byskola (F–5), Halmstad.

ur Lärarförbundets Magasin