Läs senare

Inspirerande om språk i SO

27 Okt 2015

Hur gör vi när eleverna har svårt att förstå de texter de möter i undervisningen? Ger vi dem kanske enklare texter och uppgifter? Risken med att, i all välmening, välja förenklingens väg är att undervisningen på så sätt hamnar i en nedåtgående spiral. Ju mer man förenklar desto mindre kunskap och språk tillägnar sig eleverna och desto mer måste man förenkla. Författarna till boken Språkutvecklande SO-undervisning förespråkar en annan väg. Med en undervisning som parallellt fokuserar på språk- och kunskapsutveckling kan den nedåtgående spiralen vändas.

Jag uppskattar att läsa handböcker om undervisning skrivna av lärare för lärare. I det här fallet är författarna, Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg, lärare i SO, svenska och svenska som andraspråk och verk­samma vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Boken inleds med en presentation av de sex utgångspunkter som är centrala i en språk­utvecklande SO-undervisning. Det handlar om att ha höga förväntningar på eleverna, ge dem mycket stöttning, alignment (överensstämmelse mellan mål, undervisning och bedömning), formulera språkliga mål, synliggöra och bygga vidare på elevernas förkunskaper samt planera för interaktion och elevaktivitet.

På ett mycket inspirerande och handfast sätt beskrivs sedan hur man i SO-undervisningen kan arbeta med bedömning, ord och begrepp, samtal, läsa och skriva. I det avslutande kapitlet får man följa hur bokens fiktiva lärarjag, Emma, organiserar och genomför ett arbetsområde i geografi enligt en undervisningsmodell som kallas cirkelmodellen. Det är lätt att ta till sig bokens innehåll då den är såväl layoutmässigt tilltalande som pedagogiskt strukturerad. Varje kapitel inleds med de frågor som kapitlet sedan ger svar på och i slutet finns det en mängd olika praktiska aktiviteter att göra i klassrummet.

De grundläggande tankarna, strategierna och metoderna som finns i boken är inte nya. Har man tidigare läst böcker om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik, känner man igen sig. Vad som däremot är både nytt och glädjande är att författarna valt att fokusera på just SO-ämnena och undervisningen på högstadiet. För lärare som söker inspiration för hur man i praktiken genomför språkutvecklande SO-undervisning är boken en guldgruva. De många undervisningsexemplen och stöttningsmaterialet till eleverna är något jag kommer att återvända till när jag organiserar min SO-undervisning. Här finns mycket att hämta i form av formulerade språkliga mål, stödmallar och modelltexter.

Med sitt praktiknära perspektiv väcker boken en rad tankar, frågor och idéer kring den egna SO-undervisningen. Det är därför jag gärna ser SO-kollegor samlas kring den här boken. Varför inte tillsammans läsa, diskutera och pröva strategier och metoder som leder till uppåtgående språk- och kunskapsspiraler?

Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet
Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg
Natur och Kultur

ur Lärarförbundets Magasin