Läs senare

Inspirerar till att transspråka

07 jun 2018

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. I boken Transspråkande i praktik och teori beskriver hon sitt forskningsprojekt på en mångkulturell skola med stora problem, där en enspråkighetsnorm rådde. Syftet med projektet var att vända utvecklingen på skolan med hjälp av ett nytt arbetssätt där alla elevernas språkliga resurser skulle tas till vara: transspråkande.

Boken vänder sig till alla lärare som är intresserade av språk- och kunskapsutveckling. Transspråkande kan användas i alla ämnen och även i svenska som andraspråk. I det inledande kapitlet presenteras de begrepp och grundläggande teorier Gudrun Svensson utgår ifrån. Där återfinns också en användbar beskrivning av bokens upplägg kapitel för kapitel.

Andra kapitlet beskriver ”Centrumskolan”; en skola med störst andel flerspråkiga elever i kommunen, negativt omskriven i pressen och nedläggningshotad. Det är spännande att följa
hur Svensson kartlägger lärares syn på sin undervisning och därefter successivt lyckas implementera sina fortbildningsinsatser. Här finns något nyttigt för den som är intresserad av skolutveckling, då läsaren får insyn i hur Svensson hanterar motstånd bland lärare på skolan och hur hon tänker strategiskt kring upplägget av projektet. I boken finns också många bra exempel på hur skolan kan ta till vara den resurs som de flerspråkiga elevernas föräldrar är.

Transspråkande i praktik och teori

Gudrun Svensson
Natur & Kultur

Nästan alla kapitel innehåller diagram och matriser med elevexempel, vilket ger läsaren en bra bild av de aktiviteter som genomförs i klassrummen. Någon gång kan det dock bli svårt att till fullo förstå aktiviteten eftersom man inte kan tillgodogöra sig översättningarna. Det man däremot lätt förstår är vilket bra språkarbete som pågår under de livliga diskussionerna om språk och stavelser. Jag blir inspirerad att prova aktiviteten.

Det går också att läsa enstaka kapitel, där moment man är särskilt intresserad av tas upp. Rubrikerna visar tydligt innehållet och den läsare som kanske vill se exempel på hur man kan arbeta transspråkande med just ordkunskap i ämnesundervisning kan välja att direkt bläddra fram till kapitel 9. När man kommer till slutet av boken blir man glatt överraskad. Där finns ett appendix, där uppgifterna som lärarna utförde beskrivs mer i detalj och där överskådliga matriser finns samlade. Där finns också bra lästips.

När jag läser boken tänker jag på hur sorgligt det är att det fortfarande finns skolor där svenska är det enda språk som räknas. Detta trots all forskning som i många år visat på fördelarna med att systematiskt använda förstaspråket inom andraspråksundervisningen. För alla lärare som redan är införstådda med Thomas & Colliers forskning och har plöjt Pauline Gibbons böcker blir boken ett tillskott och en fortsättning.

Magdalena Wiberg, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk på Bredängsskolan i Stockholm

ur Lärarförbundets Magasin