Läs senare

Könsskillnader i psykisk ohälsa

av Sofie Jansson
10 dec 2015
10 dec 2015

Nio av tio barn tycker att de har bra hälsa. Men det är skillnad mellan flickor och pojkar – fler pojkar än flickor upplever att de har bra hälsa. Skillnaden mellan flickor och pojkar är som störst i skolår 7 och 9. Detta visar Barnombudsmannen i en rapport som presenterades i slutet av september och som sammanställer statistik från olika undersökningar.

Kränkande behandling är en orsak till att må dåligt och både pojkar och flickor upplever att de utsätts för det. Bland pojkar är direkta kränkningar, som fysiska trakasserier och verbala hot, vanligare, medan indirekta kränkningar, som utfrysning och ryktesspridning, är vanligare bland flickor. Detta enligt Diskrimineringsombudsmannen.

Barnombudsmannen menar att det är viktigt att genusperspektivet i psykisk ohälsa uppmärksammas, eftersom vem som kommer till tals och vilka åsikter som beaktas får betydelse för vilka intressen som tas tillvara.

Läs hela rapporten, Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa, på barnombudsmannen.se.

ur Lärarförbundets Magasin