Läs senare

Kritik mot nya kursplanen

Skolverkets förslag till ny kursplan för slöjdämnet speglar en förvrängd syn på vad hantverkskunnande i slöjd innebär, tycker Jenny Frohagen som ingått i Skolverkets kursplanegrupp.
– Det är frustrerande att våra skrivningar om hantverkskunnande har feltolkats och skrivits om, säger hon.

22 sep 2010

Nu har Skolverket lämnat över sitt förslag till ny kursplan för slöjdämnet till regeringen. I uppdraget låg att revidera den gamla kursplanen och att utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Men stora förändringar har gjorts jämfört med nuvarande kursplan, konstaterar Jenny Frohagen, som är lärare i trä- och metallslöjd på Mariaskolan i Stockholm och just nu går en forskarutbildning vid Stockholms universitet.

I kursplanearbetet ingick Jenny Frohagen i den grupp under Skolverket som gav förslag på texter till den nya kursplanen. Hon är frustrerad över några av de omskrivningar som gjorts av Skolverket i deras slutgiltiga förslag.

– Våra skrivningar om hantverkskunnande har feltolkats och skrivit om. Även i relation till nuvarande kursplan har centrala delar av slöjdämnet tagits bort, framför allt det som handlar om elevens personliga utveckling. Strävansmålen och uppnåendemålen har krympts ner till fyra förmågor. Betygskriterier har bytts ut mot kunskapskrav. Det här speglar en förlegad syn på kunskap och bedömning, säger hon.

Direktiven för kursplanernas så kallade centrala innehåll – det vill säga den del som beskriver vad undervisningen ska innehålla – har varit att det inte får anges några undervisningsmetoder eller beskrivas några aktiviteter. Jenny Frohagen är därför rädd att många kommer att uppfatta det centrala innehållet i den nya kursplanen som faktakunskaper som ska bockas av, istället för som delar i en helhet, det vill säga att flera delar kan ingå i ett slöjdarbete.

– En svaghet i arbetet har varit att vi i våra skrivningar inte fått beskriva slöjdens speciella tänk, vårt kreativa arbetssätt. Vi har inte fått skriva något om görande, vi har inte fått använda några verb. Vi har inte kunnat använda ord som samspela, gestalta, arbeta eller åskådliggöra eller beskriva hur arbetet går till.

Kursplanegruppen har heller inte fått skriva in sådana förmågor som man traditionellt förknippar med att slöjden utvecklar, exempelvis ansvarstagande, initiativförmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga. Detta på grund av att slöjdämnet inte har ”ensamrätt” till dessa förmågor, påpekar Jenny Frohagen.

– Nämns inget om görandet i slöjden känns det som om lite av slöjdens karaktär försvinner, det känns frustrerande att vi inte fått uttrycka det som vårt ämne bygger på.

En hel del i det nya kursplaneförslaget i slöjd känns igen från den kursplan som gäller nu. Men medan tyngdpunkten tidigare legat på slöjdprocessen ligger fokus i det nya förslaget på mer detaljerade ämnesspecifika skrivningar, både vad gäller syfte och centralt innehåll.

I Skolverkets förslag är ämnets roll för elevens personliga utveckling starkt nedtonat. Istället fokuserar man på att beskriva slöjdkunskaper, i form av fyra centrala kunskapsområden.

Det numera väl inarbetade begreppet slöjdprocessen finns inte med i den nya kursplanen. Skolverkets kursplanegrupp menar att lärare i slöjd tolkat begreppet mycket olika, samt att det lett till ett linjärt istället för dynamiskt görande i slöjden. Nu inför man istället begreppet ”slöjdens arbetsprocesser”, som innebär idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. Tydligare fokus på det som kallas arbetsprocesser kommer att leda till en ökad likvärdighet när det gäller tolkningen av kursplanen, hävdar skrivgruppen.

En annan rejäl förändring är att Skolverkets kursplanegrupp valt att framhålla det nya begreppet hantverkskunnande i den nya kursplanen. Till sin hjälp har kursplanegruppen haft en referensgrupp bestående av lärare i slöjd. Dessutom har det under arbetets gång kommit in synpunkter från enskilda lärare och referensskolor som reagerat på de olika kursplaneförslag Skolverket lagt ut på sin hemsida.

I en kommentar framhålls att förslaget till kursplan och fokuseringen på hantverk riskerar att bli slöjdämnets död: ”Hantverk, hantverk. Alla moderater som vill ha bort praktiska ämnen från skolan jublar. Så otidsenligt! Våra barn ska väl inte bli hantverkare heller! Vad har hänt med alla mål av typen att utveckla uthållighet, förmåga att lösa problem, att dra lärdom av erfarenhet och tillämpa kunskaper i nya situationer? Hantverket använder vi för att skapa den värld vi vill. Hantverket är en förutsättning och lärs genom görandet tillsammans, det har ett värde i sig. Men det är inte ett mål för grundskolan att forma blivande slöjdlärare eller snickare.”

– Men handarbete är vårt ämnes signum och handarbetet är ett mål. Slöjden utvecklar elevernas händer och då utvecklas både hand, tanke och känsla, menar Jenny Frohagen.

Hon tycker att begreppet hantverkskunskap inte ska tolkas som olika ”etablerade” hantverkstekniker. Istället handlar det om att sätta ord på den grundläggande och specifika tysta kunskap som skiljer ämnet slöjd från andra skolämnen.

I andra remissvar som kommit in kritiseras Skolverkets förslag för att slöjdämnet teoretiserats och för att det centrala innehållet anses vara allt för omfattande.

Till exempel framhåller slöjdlärarna på Källbrinksskolan i Huddinge att kunskapskraven är för höga i förhållande till den tid slöjd har på schemat. De tror att det blir svårt för någon elev att uppnå betyget A. Dessutom tycker de inte om nedtoningen eller borttagandet av slöjdprocessen: ”Vi tycker att förslaget trycker för mycket på material, redskap och tekniker istället för på slöjdprocessen som vi tycker är viktigare.”

Andra efterlyser så kallade Mål att sträva efter, det vill säga mål av mer generell karaktär som finns i den nuvarande läroplanen. Det framförs även kritik mot att kunskapskraven fortfarande är alltför otydliga och att ambitionsnivån för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6, samt för E-nivån i årskurs 9, är för hög.

Flera invände mot Skolverkets ursprungliga förslag om det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Där stod att undervisningen skulle omfatta några slöjdmaterials ursprung, med spånskiva och ull som exempel. Flera ifrågasatte om spånskiva verkligen var ett lyckat exempel på slöjdmaterial – och i det slutliga förslaget ändrades formuleringen till ”svenska träslag”.

Nämnden för hemslöjdsfrågor framhåller i sitt remissvar att de hellre sett att termen slöjdtekniker använts istället för hantverkstekniker. De ville dessutom att det skulle skrivas in att undervisning även ska ske ute i naturen, så att eleverna konkret får uppleva och utforska sambandet mellan ursprungsmaterial och slöjdprodukter.

Nämnden invänder också mot de hantverkstekniker Skolverkets kursplanegrupp exemplifierar som lämpliga för årskurs 1-3 – metalltrådsarbete, sågning och tovning. Sågning är ingen hantverksteknik, menar man, och framhåller att Skolverket istället borde nämna täljning i färskt trä som ett exempel. Det är en hantverksteknik som passar ovana händer.

Även andra har i sina remissvar påpekat att metalltrådsarbeten inte passar för de allra yngsta eleverna.

Även Anders Narbrink, som är inriktningsansvarig för trä- och metallslöjd på Linköpings universitet, har suttit med i den grupp som på Skolverkets uppdrag arbetat med förslaget till den nya kursplanen. Han tycker att det är ett steg framåt när det gäller struktur och tydlighet. Han tycker inte heller att det bör innebära några direkta begränsningar i slöjdens innehåll och arbetsformer jämfört med nuvarande kursplan.

– I den bästa av världar kommer den nya kursplanen att uppmuntra till en utveckling av slöjdämnet. Men det är för tidigt att säga ännu, det beror på hur den blir mottagen av lärare och elever.

Anders Narbrink påminner om att det fanns mycket strikta direktiv, både för hur kursplanens delar skulle skrivas och hur långa texterna fick vara. Gruppen var tvungen att banta antalet mål man från början ville ha med i syftesdelen, och göra dem mindre detaljerade.

De exemplifieringar som finns med i det centrala innehållet är noga diskuterade. Att man till slut fastnade för exempelvis metalltrådsarbete, sågning och tovning som förslag på hantverkstekniker för årskurs 1-3, beror på att man ville ha med metall, textil och trä från starten. 

Men det här var inte lätt och exemplen är just bara exempel. Kursplanen ger slöjdlärare viss möjlighet att undervisa om sådant som inte nämns i kursplanen, konstaterar Anders Narbrink.

– Det centrala innehållet är tvingande i alla ämnens kursplaner. Det här ska finnas med i undervisningen. Men tanken är att det som finns med i kursplanen omfattar cirka 80 procent av slöjdtiden. Inom den totala slöjdtiden finns möjlighet att göra lokala tillägg.

Flera lärare i slöjd har invänt mot att det som nämns i kursplanen tvärtom är så omfattande att tiden inte räcker till för att genomföra allt.

– Skulle varje sak som nämns resultera i ett separat slöjdarbete så är det nog riktigt, det hinner man inte. Men i slöjden har vi en unik möjlighet att sammanföra många saker i ett och samma slöjdarbete. Därför gäller det att eleverna får möjlighet att göra komplexa slöjduppgifter som innehåller flera parallella utmaningar.

Anders Narbrink tycker att det nya begreppet "slöjdens arbetsprocesser" är mer övergripande än det invanda begreppet slöjdprocess, och därför på ett sätt fungerar bättre.

– Slöjdprocessen som begrepp har delvis olika innebörd för oss. Det kan vara problematiskt om vi tror att vi alla menar samma sak när vi talar om den. Ett exempel är när tolkningen har inneburit en alltför linjär process och den viktiga rörligheten i processen inte synliggjorts, säger han.

När det gäller den nya betygsskalan i kursplanen har den konstruerats så att alla ämnesspecifika förmågor och kunskapsformer återfinnas i samtliga betygsteg. Skolverket menar att nuvarande system ofta innebär att det för godkänt betyg krävs grundläggande ”faktakunskaper”, och att det för högre betyg krävs kunskaper att analysera och tolka. Men samtliga kunskapsformer ska finnas representerade på samtliga betygsnivåer, anser Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com