Ingår i temat
Övergångar
Läs senare

Skolinspektionen: Kunskaper förs inte över

ÖvergångarElever från många skolor med olika huvudmän och administrativa system försvårar övergången. Huvudmännen måste skapa förutsättningar för kollegiala samtal över stadiegränser, enligt Skolinspektionen.

av Ellen Larsson
31 jan 2019
31 jan 2019
”Många avlämnande lärare är osäkra på vad mottagande lärare vill veta”, säger H-G Arvidsson.
Foto: Skolinspektionen

En elev passerar flera viktiga övergångar på sin väg genom skolsystemet. Stegen mellan skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är givna för alla. Men med en större rörlighet bland elever, inom och mellan skolor, blir övergångarna alltfler. Enligt läroplanen har lärare ett ansvar för att relevant information följer med eleven och skapar en progression i elevens lärande och utveckling.

Efter en reglering av skollagen ligger det formella ansvaret för detta numera på avlämnande skola. Och det gäller inte bara vid övergången mellan skolformer, utan också vid byte av skolenhet inom samma skolform. Syftet med lagskärpningen som trädde i kraft den 1 juli 2018 är tydlig – överlämningen måste bli mer likvärdig. Hur man som enskild skola och lärare ska göra i praktiken och exakt vad som ska lämnas över specificeras däremot inte.

– Många avlämnande lärare är osäkra på vad mottagande lärare vill veta. Den osäkerheten tror jag kommer att kvarstå trots den nya lagen. Synen på vilken information som är relevant och hur den ska användas skiljer sig mer åt mellan enskilda lärare än mellan skolorna i vår granskning. Just detta måste rektor och lärare tala om på skolan, säger H-G Arvidsson, som är utredare på Skolinspektionen.

Myndighetens granskning av övergången mellan årskurs sex och sju visar också att endast 2 av 17 undersökta skolor samverkar systematiskt med berörda mellanstadieskolor för att få till en röd tråd i undervisningen. Arbetet med överlämningar fokuserar oftast på elever med stödbehov, trots att alla elever har rätt att utvecklas efter sin nivå.

Rektorer och lärare som intervjuats för granskningen vittnar om att kraven på informationsutbyte och samverkan är svåra att möta när man ska ta emot elever från uppemot 20 skolor. Skolor som dessutom kan ha olika huvudmän, administrativa system och regler för sekretess.

– Vi ser att detta är en stor utmaning. När många skolor blir inblandade så måste arbetet lyftas en nivå för att man ska få till det praktiskt. Då räcker det inte med lokalt utarbetade strategier på skolan, säger H-G Arvidsson.

Granskningen, som genomfördes precis innan lagändringen trädde i kraft, fokuserar på mottagande skolor. Även om ansvaret nu tydligt läggs på den avlämnande skolan behöver lärare fortsatt samverka för att överlämningen ska fungera i praktiken. Det är huvudmännen som har ansvar för att detta blir av, poängterar H-G Arvidsson.

– Där vi såg att överlämningen fungerade väl fick ämneslärare tid att mötas över stadiegränser för att utbyta erfarenheter med varandra. Huvudmännen måste skapa förutsättningar så att det blir möjligt för lärare att samverka på detta sätt kring utbildningens innehåll.

Mer ur temat Övergångar (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com