Läs senare

Lärarförbundet positivt till läroplansförslag

Relativt lite om det estetiskt-praktiska innehållet, men Lärarförbundet är överlag nöjt med förslaget till nya skrivningar i läroplanen.

av Sofie Jansson
18 dec 2015
18 dec 2015

Lärarförbundet är i stort sett positivt till Skolverkets förslag om nya skrivningar i läroplanen, som gäller fritidshemmet och förskoleklassen. Det går att läsa i förbundets remissvar. Förslaget lyfter tydligare fram undervisning i fritidshemmet och använder begreppet elever, något som lett till diskussioner bland fritidspedagoger/lärare.

Lärarförbundet välkomnar att övergången mellan skolformerna och fritidshemmet får utvecklade skrivningar. Man är nöjd med att Skolverket beskriver ett fritidspedagogiskt innehåll baserat på intressen och ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande. Samtidigt tycker förbundet att större vikt kan läggas på elevernas egeninitierade lek. Man noterar också att förslaget innehåller relativt lite om det estetiska-praktiska innehållet på fritids, något som många fritidspedagoger/fritidslärare traditionellt har jobbat mycket med. I detta förslag har större vikt lagts vid natur och utemiljö.

Lärarförbundet påpekar att den fritidspedagogiska undervisningen måste utgå från en analys av gruppens behov och att läraren/fritidspedagogen måste ha utrymme att göra professionella bedömningar. Förbundet menar också att lärare i förskoleklass och fritidshem måste ges förutsättningar att göra ett bra jobb och kunna arbeta utifrån läroplanens intentioner – det saknas på alltför många skolor i dag, skriver förbundet i sitt remissvar.

Den 30 november redovisade Skolverket det slutgiltiga förslaget för regeringen och den nya läroplanen kan börja gälla hösten 2016. Fritidspedagogik kommer att bevaka frågan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com