Läs senare

Lyfter viktiga frågor om undervisningen

14 Okt 2014

I den femte delen av serien Matematikdidaktiska texter vill för­fattaren Margareta Enoksson dela med sig av lärares erfarenheter av lesson och learning study och hur arbetssättet förändrat deras sätt att se på undervisning och elevers lärande.

Innehåll i behov av särskilt stöd är kort och mycket lättläst, men ändå intressant. Den vänder sig till lärare som känner ett behov av ett lite annorlunda sätt att tänka.

Boken inleds med en beskrivning av lesson respektive learning study och varför lärarna upplever att arbetssättet är kompetensutveckling för matematikundervisningen. Den senare delen handlar om lärares bakomliggande uppfattningar och hur dessa styr undervisningen och därmed resultaten.

I lesson och learning study fokuserar man inte på elevers tillkortakommanden utan på undervisningens innehåll och kritiska aspekter. Då förbättras resultaten, anser författaren.

Läraren presenterar ett problem och eleverna redogör för hur de förstått det. Samtalen mellan eleverna handlar inte om det rätta svaret eller den rätta lösningen, eftersom felsvar och felaktiga lösningar är berikande att diskutera. Olikheter är en tillgång och elevernas tankar synliggör det som är svårt.

Det är först när läraren blir medveten om vad som är svårt som hon eller han kan synliggöra det för eleverna.

Samtliga lärare i studien var eniga om att om alla elever ska ges möjlighet att lära sig måste undervisningsinnehållet vara i fokus.

Nu förstår jag hur viktigt det är att jag fortsätter mina enträgna försök att förändra undervisningen från ”teaching as telling” till ”teaching for understanding”. Hädanefter kommer det att finnas frågor som jag ska ha med mig i planering och analys av min egen matematikundervisning, till exempel ”Vad är det som brukar vara svårt?” ”Vad är det eleverna kan eller inte kan?” ”Varför kan de inte?”

Innehåll i behov av särskilt stöd. Erfarenheter från lesson/learningstudies i matematik
Margareta Enoksson
Stockholms universitet

ur Lärarförbundets Magasin