Ingår i temat
Bra kemi
Läs senare

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

av Karin Björkman
06 mar 2018
06 mar 2018

Under alla år som kemilärare hade Anna Bergqvist ett stort fokus på elevers förståelse och vad som kan vara svårt för dem. Kemisk bindning är ett område som var extra svårt. Hon prövade olika sätt att undervisa, men det var fortfarande svårt.

– När jag fick chansen att delta i forskarskolan valde jag att titta närmare på det.

Att kemisk bindning är svårt har flera orsaker. Dels är området mycket abstrakt. Eftersom vi inte kan se strukturen i ett ämne, hur det är uppbyggt, håller ihop eller skapas så behövs det modeller. Och modeller är generellt sett svåra för elever, förklarar Anna Bergqvist lektor i kemididaktik.

– Elever ser ofta modeller som exakta kopior av verkligheten och har svårt att förstå att det är ett sätt att förklara ett fenomen. Det är också svårt att förstå att modeller har begränsningar.

En annan aspekt är att när lärare undervisar om modeller så har de ofta förenklat dem till en undervisningsmodell. I den processen kan det också skapas problem.

Anna Bergqvists har studerat hur lärare och läromedel framställer kemisk bindning. Hur gör lärare när de presenterar området för eleverna? Vilka förklaringsmodeller och bilder använder de? I vilken ordning används de?

Hon har också jämfört med vad tidigare forskning säger om elevernas problem och orsakerna till dem. När Anna Bergqvist, som nybliven doktorand, började söka bland tidigare forskning blev hon förvånad över mängden forskning som trots allt fanns om elevers förståelse av kemisk bindning och som hon som lärare inte kände till. Det är anmärkningsvärt att all den forskningen inte nått ut till lärare och läromedelsförfattarna, anser hon.

– Det finns ett gap mellan forskning och praktik.

Hennes forskning visar att lärare och läromedel presenterar kemisk bindning på ett sätt som kan orsaka problem för eleverna. Lärare är starkt influerade av läroböcker och är – generellt sett – omedvetna om de problem som förklaringsmodeller kan skapa. De har ofta svårt att förklara varför de gör på ett visst sätt och väljer en viss modell, konstaterar hon.

– Ofta är det traditionen eller läroboken som styr.

Anna Bergqvists avhandling heter Teaching and learning of chemical bonding models: Aspects of textbooks, students’ understanding and teachers’ professional knowledge.
Karlstads universitet.

Kemisk bindning delas ofta in i olika typer som presenteras var för sig, i en viss ordning. Det gör att de framstår som olika saker.

– Forskning föreslår att man har en gemensam förklaringsmodell där man använder elektrostatiska krafter – oavsett vilken typ av bindning det är.

I en studie följde Anna Bergqvist lärare som undervisade i kemi i årskurs 8 och 9 och som gjorde en learning study om kemisk bindning. Något som visade sig framgångsrikt.

När lärarna fick möjlighet att gemensamt reflektera över de didaktiska frågorna vad, hur och varför så utvecklades deras kunskap om undervisningen.

Förutom att de ändrade på lektionsstrukturen och undervisningsstrategierna samt blev bättre på att presentera kemisk bindning blev de också mycket bättre på att motivera sina val.

Lärare får alltför sällan tillfälle att reflektera över varför de gör som de gör, anser hon.

– Jag vill poängtera att det inte är lärarnas fel, utan att det saknas traditioner och former för hur vi reflekterar tillsammans. Där kan learning study vara en metod.

Anna Bergqvist är lektor i kemi på Solbergagymnasiet i Arvika. Möjligheten att forska har haft stor betydelse för hennes eget arbete. Dels det specifika området, men även för hur hon undervisar och tänker om modeller och vilka problem de kan innebära för eleverna.

– Det finns ett oerhört behov av att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Vi måste få ut forskningen till lärarna och även nå läromedelsförfattarna.

ur Lärarförbundets Magasin