Läs senare

Musiken stärker svenskan

ForskningEstetiska uttrycksformer kan vara givande didaktiska verktyg i svenska, anser forskaren Katharina Dahlbäck.

Musiken stärker svenskan
Illustration: Lasse Skarbøvik

Vad är det du har undersökt?

– Vilken uppfattning lärare för barn i de yngre åldrarna har om estetiska uttryckssätt och hur de använder sådana i sin undervisning. Jag har också tittat på hur läroplanerna i svenska genom åren framhållit estetiska uttryck.

Varför ville du forska om detta?

– I grunden är jag är själv lärare i musik, svenska och filosofi på högstadiet och gymnasiet, men jag har arbetat en hel del med yngre elever också, bland annat på Kulturskolan. Min utgångspunkt är att svenskämnet är mer än det verbala språket och att estetiska uttryck kan tillföra undervisningen mycket.

Hur då, menar du?

– Det händer något annat när man sjunger en text än när man läser den. Melodi och rytm kan bidra till förståelsen. Detsamma gäller bilder. Estetiska uttryck kan skapa ett sammanhang och gemenskap. Det finns många sätt att kommunicera på och ju fler kanaler, desto fler möjligheter att lära sig.

Vilka är dina viktigaste resultat?

– Användningen av estetiska uttryck i svenskundervisningen på lågstadiet är till stor del en organisationsfråga. På skolor där lärarna i estetiska ämnen kommer utifrån är ämnesövergripande samarbeten mindre vanliga.

Klasslärare med både svenska och musik eller bild i sin utbildning har lättare att använda estetiska uttryck som didaktiskt verktyg. I läroplanen från 1980 betonas utveckling av alla kommunikationssätt och då ingick estetiska uttryck. Studenter som läser till F–3-lärare i dag får ingen utbildning i estetiska uttryck alls. I Lgr 11 är verbalspråket överordnat andra uttryck.

Skulle du vilja ändra på det?

– Ja. Estetiska uttrycksformer kan ha stor betydelse för kommunikation, lärande och språkutveckling inom svenskämnet under de första skolåren.

Katharina Dahlbäck disputerade 31 mars med avhandlingen Svenskämnets estetiska dimensioner – i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar, vid Göteborgs universitet.

ur Lärarförbundets Magasin