Ingår i temat
Dokumentationsbördan
Läs senare

Nio av tio lärare stressade av systemet

DokumentationsbördanSkriva incidentrapporter, veckobrev och åtgärdsprogram. Dokumentera närvaron och extra anpassningar. Drygt 20 procent av en grundskollärares arbetstid går åt till dokumentation och administration.

15 okt 2019
… av arbetstiden går till
undervisning, enligt Skolverket.

Det är en diger lista att pricka av, visar Lärarförbundets undersökning. De flesta lärare har minst fyra tyngre dokumentationskrav. Lägg därtill att överdokumentationen är stor. I tabellen nedan kan du se de vanligaste kraven, och hur många som måste följa dem.

Enligt Skolverkets rapport Grundskollärares tidsanvändning från 2015 används 34 procent av arbetstiden till undervisning. Administ­rationen är det som tar näst mest av tiden, 24 procent. Det kan brytas ned på 11 procent för ”bedömning och dokumentation av elevers utveckling” och 13 procent för ”administrativt och praktiskt kringarbete”.

Den omfattande dokumentationen gör att 88 procent av lärarna känner sig stressade. Nästan lika många, 77 procent, säger att dokumentationskraven minskar arbetsglädjen.

En stor del av dokumentationen sker i lärplattformar. Det finns ett stort missnöje med dem.

Hela 59 procent säger att de inte skulle använda plattformarna om de inte var tvungna. Men samtidigt säger lika många att plattformarna är ett bra stöd för elevernas lärande.

Det här är lärarna tvungna att dokumentera …

92 % Extra anpassningar
89 % Incidentrapporter
81 % Pedagogisk kartläggning
63 % Utarbeta åtgärdsprogram
58 % Skriva vecko/månadsbrev
49 % Planera för lediga elever
36 % Individuell utvecklingsplan (IUP)
33 % Skriftliga F-varningar
29 % Åmnesplanering till föräldrar
25 % Genomföra prov

Fotnot: Procenttalen visar hur stor andel av lärarna som måste göra olika typer av dokumentationer.

… det här vill de göra i stället

91 % Planera undervisningen
83 % Följa upp undervisningen
68 % Stödja eleverna
62 % Samarbeta
41 % Kompetensutveckling

Källa: Dokumentationsbördan, Lärarförbundet

Mer ur temat Dokumentationsbördan (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com