Läs senare

Öppnar vägen till olika textgenrer

10 sep 2014

Denna bok om genre, kunskap och pedagogik vänder sig till lärare på alla stadier som har intresse för eller vill fördjupa sig inom genrepedagogiken. Boken ger en förståelse på djupet av varför helordsmetoden och processkrivningen i australiensiska skolor fungerade för medelklassens barn, men inte för elever som var utrikesfödda eller tillhörde ursprungsbefolkningen. Viktig är också kunskapen om hur och varför forskare inom Sydneyskolan kom fram till just de undervisningsstrategier som är kända under namnet Reading to Learn. Dessutom får man en mängd läs- och skrivmetoder att använda i klassrummet för att hjälpa alla elever att nå sina mål.

En av höjdpunkterna är när vi får ta del av Hallidays och Painters forskning om små barns språkutveckling. Man förstår hur denna forskning, tillsammans med begreppet stöttning och Vygotskijs ”zon för närmaste utveckling”, bildat utgångspunkt för designen av den cykel för undervisning och lärande som växte fram.

För SO-lärare och NO-lärare finns också mycket att hämta. Författarna beskriver hur elever kan stöttas språkligt vid aktiviteter som krävs för höga betyg, som att klassificera, uttrycka orsak och verkan samt värdera.

Klassrumsinteraktionens betydelse poängteras också. Genom boken förstår man vad medelklassföräldrar gör med sina barn vid läsning och varför detta leder till att barnen på ett tidigt stadium förbereds för att göra inferenser och tolka texter. Som lärare får man motivation att använda de steg som bör ingå i en läsundervisning som utvecklar alla elever.

Förfat­tarna ger också verkligt användbara modeller för interaktion kring texter, till exempel hur man ”öppnar” metaforer med hjälp av metoden detaljerad läsning och hur man skapar en ny text, en omskrivning, tillsammans med eleverna med de språkliga resurser man lärt in. Matnyttigt!

Rose och Martin ger läraren ett metaspråk och visar hur detta kan an­vändas i klassrummet. Mot slutet får man närmast en grundkurs i grammatik, men med en mängd textexempel som underlättar förståelsen och bäddar för aktiviteter i klassrummet.

Figurer förekommer rikligt i hela boken och är oftast till hjälp, men en viss mättnad uppstår efter hand. På några ställen finns översättningsfel eller översättningar som förvirrar. Ett exempel är ordföljden i figuren på sidan 278, där den engelska och svenska placeringen av verbet skiljer sig åt. Trots fotnot med förklaring blir det otydligt.

Boken passar bäst för den som tidigare läst Gibbons, och vill fördjupa sig mer i termer och metoder. Den fungerar också för SO/NO- läraren, vars elever inte tar sig igenom läroboken eller skriver undermåliga texter. Den kan med fördel läsas och diskuteras i arbetslaget, ett kapitel i taget. David Roses och JR Martins innehållsrika bok är krävande och tar tid att läsa, men finns motivationen är den väl värd besväret.

Skriva Läsa Lära
David Rose & J.R. Martin
Hallgren&Fallgren

ur Lärarförbundets Magasin