Läs senare

Praktiskt och tydligt även för oerfarna

BokrecensionFörfattarna visar hur textila tekniker kan använ­das i ämnesövergripande arbete. Att de utgår från praktisk erfarenhet gör det lätt att använda övning­ar, skriver Kristina Jönsson Nuszkowski.

28 mar 2019
Illustration: Istock

Textil som pedagogiskt redskap – för lärande i förskolan, förskoleklass och skolans tidiga år

Susanne Björkdahl och Gerd Eldholm

Studentlitteratur

Boken Textil som pedagogiskt redskap vänder sig främst till lärare i förskoleklass och skolans tidigare år, som vill använda slöjd i ett ämnesöverg­ripande, tematiskt arbetssätt för att förena praktik och teori. Boken beskriver hur man kan använda textila tekniker för att stimulera matematisk problemlösning och läs- och skrivinlärning.

Efter en teoretisk bakgrund presenteras sex textila tekniker: tovning, textiltryck, lapptäcke, vävning, broderi och band och snoddar. I kapitlen beskriver författarna hur de praktiskt gått tillväga med det textila arbetet och hur reflektionen kring det textila arbetet, matematik och språk gått till.

Bokens största förtjänst är att den enkelt beskriver hur man praktiskt kan arbeta med textila tekniker. Även en textilt inte så erfaren pedagog borde kunna använda sig av arbetssättet för att genomföra undervisningen. I några fall, till exempel i kapitlet om lapptäcket, skulle dock fler beskrivande bilder ha varit bra för att förstå vissa moment.

Något som stör är att boken är lite slarvigt redigerad. I början av boken ges en redovisning av kapitlens gemensamma struktur, till exempel att varje kapitel skall börja med en historisk beskrivning av de olika teknikerna. Jag blir därför väldigt förvånad att vissa kapitel inte innehåller någon historisk bakgrund. En konsekvent rubriksättning av kapitlen skulle också varit bra. Det borde vara teknikerna som är rubriker, kapitlet Lapptäcke borde till exempel hetat Lappteknik.

Att bokens innehåll bygger på beprövad erfarenhet gör att det blir lätt för lärare att ta till sig innehållet och realistiskt att använda övningarna. Boken begränsar sig till att endast lyfta fram matematik och svenska, men som jag ser det kan bokens innehåll även stimulera till samverkan med bild, SO- och NO-ämnen. Teknikerna skulle dessutom kunna kopplas till både historiska och internationella perspektiv. Vilka mål man väljer att jobba mot i ett tema kan naturligtvis vara olika, men jag är övertygad om att chanserna att över huvud taget börja jobba tematiskt ökar om man ser att fler ämnen ryms inom samma arbetsområde.

En extra eloge till de fina illustrationerna av Kerstin Hagstrand Velicu som lyfter, understryker och kompletterar textens innehåll på ett utmärkt sätt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com