Läs senare

Praktiskt och tydligt om programmering

23 jan 2018

Från och med i höst ska alla elever i grundskolan undervisas om digitalisering och programmering enligt de nya formuleringarna i läro- och kursplanerna. Linda Mannila, forskare i datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Åbo Akademi i Finland, försöker genom de tre didaktiska frågorna vad, varför och hur sätta ljuset på begreppet programmering.

I bokens första del besvaras frågan om varför vi ska ha programmering i skolan. Linda Mannila anser att människor behöver kunskaper om och förståelse för grunderna i det digitala samhället för att kunna fungera som delaktiga, källkritiska och ansvars­tagande medborgare.

I den andra delen diskuterar hon vad programmering egentligen är. I den sista delen finns konkreta beskrivningar på hur lärare kan arbeta med programmering i olika ämnen.

Att undervisa i programmering i skolan – Varför, vad och hur?

Linda Mannila
Studentlitteratur

Boken vänder sig i första hand till lärarstuderande och verksamma lärare. Jag som är högstadielärare tycker att exemplen, eftersom de handlar om programmering i visuella miljöer genom blockbaserade program som Scratch, lämpar sig bäst för lärare på låg- och mellanstadiet. För dem som aldrig kommit i kontakt med programmering finns en rad bra exempel på aktiviteter som har koppling till läroplanen, en röd tråd och en tydlig progression.

I boken får professor Seymour Papert ett stort utrymme. Jag tycker att författaren, med tanke på den kritik som riktas mot hans syn på exempelvis lärarrollen, borde ha fört en djupare diskussion och problematiserat den kunskapssyn som han står för. Då hade resonemangen kring de didaktiska frågorna nyanserats ytterligare.

Det ska poängteras att Linda Mannila, om än indirekt, berör synen på kunskap och lärarens roll i samband med att begreppen transfereffekter och vetenskaplig grund diskuteras i slutet av boken. Där ger hon på ett förtjänstfullt sätt en möjlig förklaring till de effekter undervisningen kan få. Hon tror att effekterna beror på hur lärare undervisar i programmering; programmering för programmeringens egen skull eller som ett problemlösningsverktyg för att eleverna ska lära sig något i en given kontext.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag boken till alla lärare som vill få en grund­läggande kunskap om och en historisk överblick över vad programmering kan innebära. Här finns många tydliga och praktiska exempel som framför allt lämpar sig för lärare i grundskolans tidiga år.

Nicklas Mörk, grundskollärare i matematik och SO, Lindesberg

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com