Läs senare

Regeringen vill förbjuda könsuppdelad undervisning

AKTUELLTSkolverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud mot könsuppdelade klasser kan skrivas in i läroplanen. I dag finns det ingen författning som reglerar gruppindelning i skolan.

27 feb 2017
Faksimil från miVIDA
nummer 3 2016.

Skolinspektionen beslutade förra året att godta könsuppdelad idrott och hälsaundervisning på Al-Azaharskolan i Stockholm. Orsaken var avsaknad av en klar och tydlig bestämmelse i skollagen, eller i någon av de andra författningarna som styr skolan, som säger att skolor inte får ha könsuppdelad undervisning.
Beslutet fick utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att lova att göra nödvändiga lagjusteringar för att förhindra ett liknande beslut i framtiden. Efter en tids beredning har regeringen nu bestämt sig för att låta Skolverket utreda ett förbud mot könsuppdelade klasser och föreslå hur detta ska skrivas in i läroplanen. Förbudet ska omfatta all undervisning, inte bara i idrott och hälsa.
– Är det så att man upplever att man har problem att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt, kommenterar Gustav Fridolin till SR Ekot.
Han tycker inte att ett sådant förbud visar på bristande respekt för religion och kulturella vanor.
– Nej, alla svenska skolor, oavsett huvudman, ska stå upp för den värdegrund vi har i läroplanen. I den ingår att jobba aktivt med jämställdhet, och att pojkar och flickor ska kunna ha lektioner ihop i respekt för varandra.

En dom i Europadomstolen var nyligen inne på ett liknande spår. Den slog fast att två föräldrar i Schweiz inte får hindra sina döttrar från att delta i könsblandade simlektioner i skolan. Föräldrarna anser att undervisningsformen strider mot deras tro. Men Europadomstolen kom fram till att integration väger tyngre än religionsfrihet. I domen står att skolan har ”en speciell roll i den sociala integrationsprocessen, särskilt när barn med utländskt ursprung är inblandade” och att simlektioner ”inte bara handlar om att lära sig att simma, utan framför allt om att delta i aktiviteten med alla andra elever”.

Hur ett förbud mot könsuppdelade klasser i läroplanen kommer att påverka Skolinspektionens framtida inspektionsbeslut är ännu för tidigt att säga – kritiker menar att det vore bättre om förbudet skrevs in i skollagen – men klart är att domen i Europadomstolen nyligen inte påverkar myndighetens tidigare tagna beslut i fallet med Al-Azaharskolan i Stockholm.
– Det beslutet gäller den skolan med de förutsättningar som fanns när beslutet fattades. Beslutet gäller inte generellt för könsuppdelad undervisning, säger Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör på Skolinspektionen och chef för inspektionsavdelningen Stockholm, till miVIDA.
Gäller beslutet för evigt för den skolan eller kan det förändras?
– Inget beslut är för evigt. Vi har regelbunden tillsyn och planerar en ny tillsyn på den skolan senare i år. Då får vi se hur arbetet på skolan som helhet ser ut. Om de fortfarande lever upp till de krav som finns, svarar Tommy Lagergren.
Enligt Christina Ridderman Karlsson, jurist på Skolinspektionen och tillförordnad enhetschef på myndighetens rätts­enhet, handlar domen i Europadomstolen om en annan fråga än den som Skolinspektionen fattade beslut om.
– Fallet i Schweiz handlade om att föräldrarna till flickorna vägrade låta dessa delta i undervisningen. Skolinspektionens beslut rörde hur en skolhuvudman valt att genomföra sin inre organisation. Europadomstolen dömer i frågor som handlar om överträdelser mot mänskliga rättigheter, Skolinspektionens tillsyn handlar främst om att se om skolhuvudmannen uppfyllt kraven i skolförfattningarna, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com