Läs senare

Forskare: Slöjdlärare saknar bra läromedel

ForskningVissa slöjdlärare anser att det inte finns några läromedel alls. Det är en av slutsatserna i forskningen som Annelie Holmberg gjort tillsammans med Mia Porko-Hudd och Marcus Samuelsson.

22 mar 2018
Illustration: Lasse Skarbøvik

Vad handlar er forskning om?

– Utbudet av traditionella uppdaterade läromedel för slöjdundervisningen är mycket begränsat och på senare tid har det visat sig att många lärare i slöjd är missnöjda över att det finns så få läromedel som har en tydlig koppling till rådande styrdokument. Vi i forskargruppen har funderat länge över det här och därför har syftet varit att öka förståelsen kring slöjdlärares tankar om vad ett läromedel kan vara och på vilket sätt de använder sig av dem i undervisningen, säger Annelie Holmberg.

Vilka är de centrala frågeställningarna i er studie?

– Vi ville undersöka hur lärare i slöjd definierar läromedel, vilka de använder, hur de används och hur de införskaffar sina läromedel. I slöjd finns det inte en lika självklar koppling till läromedel som i många andra ämnen, mycket beroende på ämnets mångfacetterade fokus på individuella lärprocesser, på »görande«, kreativitet och reflektion. Och vi tror att det kan vara en av anledningarna till att man anser att det är svårt att utforma läromedel för lärare i slöjd.

Vem: Annelie Holmberg: lektor i textilvetenskap, Uppsala universitet. Mia Porko-Hudd: docent i slöjddidaktik, Åbo Akademi. Marcus Samuelsson: docent i pedagogik, Högskolan Väst i Trollhättan

Vad: Artikeln Allt kan transformeras till ett användbart läromedel. Publicerad i Techne Series. Research in Sloyd Education and Craft Science. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1907

Hur: En webbaserad enkätstudie som lagts ut på svenska och finlandssvenska Facebookgruppers sidor.

Hur har ni gått tillväga?

– Vi har gjort en webbenkätundersökning på Facebook som riktar sig till lärare i Sverige och svenskspråkiga lärare i Finland. Totalt fick vi in svar från drygt 140 lärare. Anledningen till att vi även har riktat oss till finska lärare är dels att en av oss forskare, Mia Porko-Hudd, arbetar i Finland, och dels för att vi ville maximera antalet svar. Men också för att en stor del av de läromedel som används inom slöjd i Sverige ursprungligen är producerade i Finland, på finlandssvenska.

Hur definierar slöjdlärare läromedel?

– Resultatet visade att läromedel kan vara allt och inget – tidningar, webbsidor, beskrivningar, idéblad, övningsböcker, hobbyböcker och modeller. Åsikterna går isär. Vissa ansåg att ett läromedel är allt som används för att underlätta elevens lärande. Andra menade att läromedel är det fåtal läroböcker som är direkt avsedda för undervisning, och vissa ansåg att det inte finns några läromedel alls för slöjd.

Ni konstaterar också att lärare skiljer på läromedel beroende på vilken funktion de har. Berätta!

– Man kan säga att lärarna delar upp användningen i tre olika funktioner: läromedel för elever, för lärare eller för undervisning. De som används av eleven kan exempelvis ha en inspirerande och instruerande funktion. Medan de som används i undervisningen anses ha en uppstartande, tydliggörande och processande funktion, bland annat. Då läromedlen används av lärarna själva får de en planerande, faktaförmedlande och utvecklande funktion och i det fallet blir det extra viktigt att materialet är pedagogiskt utformat i linje med de gällande styrdokumenten.

Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd och Marcus Samuelsson. Foto: privat

Var hittar lärare i slöjd sina läromedel?

– Främst på fem olika sätt. De gör dem själva, de finns redan i undervisningssalen, de finns digitalt, inköps genom grossister, har tillverkats eller samlats in under den egna utbildningen. Lärarna gör aktiva val men eftersom utbudet är litet så väljer man ofta läromedel som inte är avsett för undervisning, som hobbyböcker för vuxna, eller material som är utformat av andra lärare. Och det upplevde en del lärare som problematiskt då de inte sällan har en otydlig koppling till styrdokumenten eller är personligt utformade.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Lärarna vill ha läromedel med koppling till kursplaner och styrdokument. Ganska lite av det som används i undervisningen är rena läromedel och det ställer stora krav på lärarna. En del ser det som en frihet och framhåller möjligheten att själv kunna skapa unika läromedel som passar just deras elevgrupp eller specifika arbetsuppgifter. Samtidigt som många efterlyser mer renodlade läromedel som kan fungera som övningsbok eller ordlista.

Var det något som förvånade er?

– Det var faktiskt det faktum att lärarna uttryckte ett så stort behov av förslag, tips och idéer på läromedel och hur de kan användas. Det tyder på att lärarna, trots att de har en pedagogisk och didaktisk utbildning, upplever att de står relativt ensamma när det gäller hur deras undervisning ska läggas upp. Många känner sig osäkra när det kommer till förverkligande och uppnående av styrdokumentens målsättningar. Här har delning via internet och olika slöjdspecifika forum varit till stor hjälp eftersom det har inneburit en möjlighet för lärarna att variera sin undervisning och att inspireras av andra för att utveckla sin egen undervisning.

– Det är inte ovanligt att lärarna använder sig av läromedel som är tillverkade för över 40 år sedan. Då levde vi i ett helt annat samhälle och kursplanen såg annorlunda ut. Det behöver inte enbart vara dåligt och beror på hur de används i undervisningen. Hur man gör ett kedjestygn har ju exempelvis inte förändrats, så om det är en instruktion kanske det inte spelar så stor roll om läromedlet är gammalt.

Hur kan slöjdlärare få användning av den här studien?

– Vi hoppas att vår studie ska uppmärksamma vikten av att verksamma lärare i slöjd och lärarutbildare diskuterar vilka läromedel de använder och hur. Alltså att det bör finnas ett källkritiskt förhållningssätt till läromedel, i alla former.

– När lärare i slöjd använder material som är utformat för en annan målgrupp än elever, från hobbytidningar eller bloggar, så är det viktigt att man lägger på det didaktiska och pedagogiska rastret. Vi tror att många slöjdlärare gör det, men det finns ändå ett stort behov av att diskutera de här frågorna så att undervisningen verkligen anpassas till kursplaner och styrdokument och till den verksamhet som lärarna har som uppdrag att bedriva.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com