Läs senare

SO-ämnet splittras i fyra delar

Stora förändringar väntar SO-ämnet. Från och med läsåret 2011–2012 kommer de enskilda ämnena att stärkas på blockämnets bekostnad. En utveckling som Lärarförbundets ämnesråd ser negativt på.

02 apr 2009

I januari i år fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ta fram nya kursplaner för grundskolan. I direktiven står att blockämnet SO ska finnas kvar till och med årskurs 3. Därefter kommer det att splittras upp i de enskilda ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap.

– Det innebär att det inte längre kommer att finnas någon gemensam kursplan för SO-ämnet i år 4–9. Möjligheten att sätta blockbetyg försvinner, säger Maria Weståker, kontaktperson för SO-ämnena på Skolverket.

Ordföranden för Lärarförbundets ämnesråd i SO-ämnen, Fredrik Gustafsson, är kritisk till förändringarna. Han tror att det blir svårt att arbeta med helheten om bedömningen och betyg­sättningen måste ske utifrån ett enskilt ämnes kunskapskrav.

– Vi tycker att det är en stor förlust att man tar bort SO-perspek­tivet. Vi vill se de samhällsorienterande ämnena som en helhet där allt hänger samman, säger han.

I Lärarutredningen och i utredningen om den nya lärarutbild­ningen finns ytterligare förslag som, om de blir verklighet, kommer att försvåra möjligheten att arbeta med ett helhetsperspektiv i SO-ämnena. De föreslagna nya behörighetskraven för undervisande lärare i år 7–9 på minst 90 poäng i huvudämnet och 60 poäng i de övriga undervisningsämnena kommer att leda till få, om ens några, lärare som är behöriga att undervisa i alla fyra SO-ämnena.

Kunskapskrav för minsta godtagbara kunskaper kommer i de nya kursplanerna att formuleras för SO-ämnet i årskurs 3 och för de fyra enskilda samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 i grund­skolan. För årskurs 9 kommer det att formuleras nationella kunskapskrav för de nya betygsstegen A, C och E i varje enskilt samhällsorienterande ämne.

Skolverket ska också ta fram ett förslag för ny timplan. I dag ska alla elever ha läst sammanlagt 885 timmar SO, plus eller min­us 20 procent, under årskurs 1–9. Den nya timplanen kommer dels att tala om hur många timmar SO eleverna ska läsa i årskurs 1–3. Dels hur många timmar geografi, historia, religion och samhällskunskap de ska läsa i årskurs 4–6 respektive årskurs 7–9.

Fakta/uppdraget:
De nya kursplanerna skrivs under hösten 2009 och redovisas för regeringen senast 1 april 2010.

Samtidigt ska samtliga skolformers läroplaner samlas så att de innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och rikt­linjer samt de nya kursplanerna.

Det nya begreppet samlad läroplan ersätter därmed begreppet kursplan.

Senast 30 april 2009 ska Skolverket lämna förslag om ny timplan till regeringen. Samtidigt ska man också föreslå vilka genomförande- och fortbildningsinsatser som behövs inför införandet av de nya samlade läroplanerna som ska träda i kraft för samtliga skolformer läsåret 2011–2012.

Mer information finns på www.skolverket.se/skola2011 där också förslagen till de nya kursplanerna presenteras löpande.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com