Läs senare

SO – skolans egentliga kärnämnen!

09 mar 2011

Skolan fyller sin uppgift när en elev hittar sin position i det nät av rela­tioner som utgör samhället och därifrån kan bidra till att forma det på ett posi­tivt sätt. Våra elever ska under sitt liv se möjligheter och skapa lösningar som beslutsfattare, samhällsmedborgare och medmänniskor. Som lärare både ska och vill vi vara med och ta ansvar för att eleverna gör det utifrån värden som demokrati och alla människors lika värde.

Skolan är alltså inte värdeneutral. Lärare har ett stort ansvar att fostra elever till demokratiska, fri­tänkande indi­vid­er. Vårt uppdrag är att, efter ökande ålder och mognad, leda diskussioner om människosyn, olika kulturers och religionsyttringars komplexitet och om vart olika etiska och politiska vägval leder.

Klart att eleverna ska lära sig att läsa och skriva både på svenska och på andra språk – hur skulle de annars kunna medverka i samhällsutvecklingen? Utan att kunna räkna, förstå proportioner och relationer kan de inte heller medverka till att lösa samhällets problem. Men läsa, skriva och räkna i all ära – utan SO-kunskaper kommer de inte att veta vilka utmaningarna är, varför problemen ska lösas eller inom vilka system och med vilka resurser arbetet kan ske. Mot den bakgrunden är det dags att ompröva uppfattningen av vilka skolans egentliga kärnämnen är.

Diskussioner om hur politiska system fungerar, vad olika politiska partier står för och vad som bygger ett demokratiskt och jämlikt samhälle, är en liten men viktig del av en bredare diskussion om vilken värld vi vill bidra till. Det måste finnas tid och möjligheter att diskutera dessa svåra men mycket viktiga frågor. De måste ha en given plats från förskolan till gymnasiet.

Efter höstens val har SD fått mandat i riksdagen. I skolvalet har mer än 30 procent av eleverna röstat på SD på vissa platser. Självklart ska skola och lärare reagera med både känsla och fakta i förhållande till utgången. Men även om eleverna gör politiska val som står i strid med skolans värdegrund slutar våra elever aldrig att vara människor för oss lärare och samtalet med dem är en kär arbetsuppgift.

När eleverna fastnar i åsikter som är svårförenliga med den värdegrund som uttrycks i läroplanen, kan det vara ett utslag av att frågorna inte behandlats tillräckligt, med stor osäkerhet och/eller att skolan blivit så pekpinnemässig att det kan vara en ungdomsrevolt. Därför måste diskussionerna vara så öppna att eleverna både hinner bilda och ändra uppfattning flera gånger under skoltiden.

Demokratins institutioner är bara en av förutsättningarna. Även ekonomiskt är vi beroende av att förstå och samverka med människor som har olika referensramar. Våra konsumtionsmönster påverkar livskvaliteten för andra också utan att vi bygger någon relation till dem.

Historiska meningsskiljaktigheter och ärvda föreställningar påverkar. Inom SO-undervisningen skapas förutsättningarna för att relatera till och kommunicera med denna andra. Detta är lika sant oavsett om det gäller relationen till dem som bor på andra sidan järnvägen eller på andra sidan jorden.

Det handlar om att vara tränad i att se och formulera alternativ, lösa problem, att se vem ”jag” delar mina intressen med. Eleverna ska inte bara inordna sig i vårt samhälle – de ska också äga och förvalta det.

Och med all respekt för andra kulturämnen, kommunikationsämnen och för ämnen som ger kunskap om vår fysiska värld, så menar vi att det är dags att tillmäta SO-ämnena den betydelse som de har i en alltmer komplex värld.

Säg din mening i Alfa — och få en biobiljett!

Skicka ditt inlägg till forum.alfa@lararforbundet.se .

Underteckna med namn, bostadsort och gärna titel. Publicerade bidrag belönas med ett presentkort på en biobiljett. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända texter.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com