Läs senare

Spännande läsning om andraspråket

28 maj 2009

I sin bok Andraspråksinlärning presenterar Niclas Abrahamsson på svenska engelskspråkig forskning inom området, främst ur lingvistisk synvinkel. Abrahamsson tror på modersmålsunder­visning. Följaktligen har han skrivit denna bok på svenska, efter­som han vet att det är svårt att lära sig okänt stoff på ett språk man inte riktigt behärskar. Alla engelska begrepp nämns dock inom parentes.

Boken ger en intressant inblick i hur andraspråksforskningen framskridit sedan slutet av 1960-talet. Forskningen fokuserar på den som lär sig, och försöker förstå hur det går till när människor lär sig ett nytt språk. Forskarna menar att inläraren faktiskt redan från första början har en egen språkvariant som så småningom övergår till målspråket. Denna variant kallar forskarna interimspråk. Barn lär sig snabbare och uppnår en högre nivå än de flesta vuxna. Varför det är så och hur vuxna lär sig språk är den stora forskningsfrågan.

Niclas Abrahamsson får läsaren att inse att andraspråksinlär­ning är oerhört komplext och att många faktorer samverkar. Centrala teorier som prövats av många forskare presenteras mer ingående. En av dem är Noam Chomskys teori om att barn har en egen inlärningsförmåga och en medfödd grammatisk kunskap, som gör att de lär sig språk utan formell undervisning.

En annan teori är Manfred Pienemanns processbarhetsteori, om att alla – oavsett om det rör sig om förstaspråks- eller andraspråksinlärning – lär sig språkets  struktur via givna utvecklingsnivåer. Den har accepterats av alla forskare. För pedagogen är det viktigt att veta att eleven endast kan lära sig sådana grammatiska strukturer som hon eller han är kognitivt redo för. Men också att det är möjligt  att stimulera till ny kunskap genom att ibland lägga undervisningen på nästa nivå. För den verksamma läraren är också Inger Lindbergs forskning intressant. Den påvisar fördelarna med interaktion, att det är i samtal med andra som man lär sig – och det gäller inte bara språkinlärning.

De senare årens forskning har visat att motivation och inställning till det nya språket, dess talare och kultur utgör en mycket viktig faktor. Optimalt är, för att uppnå hög språknivå, att man är ung, språkbegåvad, utåtriktad, att man vill bli accepterad av målspråkstalarna, och vill umgås med dem resten av sitt liv.

Boken är lättläst. Abrahamsson omformulerar och upprepar sitt stoff på flera ställen. Det känns att han är van att undervisa och har starkt intresse av att läsaren ska förstå. Boken avslutas med en användbar termordlista. Dock saknas en tydlig markering i texten vilka termer som går att slå upp. Lärare inom sfi, svenska som andraspråk, modersmålssvenska, men också lärare i främmandespråk kan ha glädje av boken. Allt som behövs för att hänga med är grundläggande kunskaper i grammatiska och fonetiska termer samt motivation. En mycket spännande läsning!

Andraspråksinlärning
Författare: Niclas Abrahamsson
Förlag: Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin