Läs senare

Sugen på att forska?

Vad krävs förutom allmän
behörighet för att komma in
på forskarutbildningen?
Här följer några tips utifrån Annika Liljas erfarenheter
vid Göteborgs universitet.

07 mar 2010

Dela upp
Den ansökan man skickar in till universitet skall, förutom det vetenskapliga arbete man gjort i sin grundutbildning eller i en påbyggnadsutbildning, också innehålla en forskningsplan eller forskningsskiss. Där redogör man för det problemområde man vill utveckla kunskaper inom. Det vill säga, man ska formulera sina forskningsfrågor. Här ska det också finnas med en kort genomgång av det aktuella läget inom det forskningsområde man är intresserad av, alltså vad det är för kunskaper som redan finns. Det gäller att vara uppdaterad och inläst. I forskningsplanen ska det också redogöras för hur det egna forskningsintresset är relevant för, och bidrar med ny kunskap till kunskapsområdet. Man ska också redogöra för hur man tänker lägga upp sin studie, är det en kvantitativ eller kvalitativ studie man vill göra, vilka teorier vill man bygga sin forskning på och så vidare. Viktigt är också att man argumenterar för de val man gjort.

Ta hjälp
Om man är en ”vanlig” lärare som gått sin lärarutbildning, jobbat ett par år utan att ha behållit kontakten med högskola eller universitet och sedan kommit fram till att man vill vidareutbilda sig och gå forskarutbildningen, så kan det vara svårt att själv skriva en forskningsplan som står sig i konkurrensen om de ofta fåtaliga platser som utannonseras. Man måste ta hjälp av någon som finns inom det kunskapsområde man är intresserad av att forska inom. Denna någon finns ofta på en högskola eller ett universitet, det vill säga någon som arbetar inom akademin. Om man inte har några kontakter alls så kan det vara en bra idé att till exempel kontakta någon lärare man haft under lärarutbildningen eller någon man vet är kunnig inom det område man är intresserad av, kanske någon som skrivit intressanta artiklar.
Man kan behöva hjälp med att sätta sig in i det aktuella forskningsläget, att få tips om relevanta forskare och dessa personers forskning. Man kan också behöva hjälp att formulera en forskningsfråga som håller. Som lärare har vi ofta frågor som finns rent praktiskt i vår verksamhet, dessa frågor är ofta också ganska stora. Att anpassa detta till en fråga som man faktiskt kan besvara på ett vetenskapligt sätt är dels en process som sker under utbildningen till forskare, men man måste ha kommit en bit redan när man författar sin forskningsplan. När jag väl kommit in på forskarutbildningen upplevde jag hur den ursprungliga fråga som jag sökte svar på krympte till en liten, smal remsa av allt det jag ville veta.

Undersök
Till sist gäller det också att vara insatt i hur man vill göra sin undersökning. Det sägs att forskningsfrågan bestämmer undersökningens metod. Så ska det vara, men min erfarenhet är att det inte alltid fungerar riktigt så. Här har valet av handledare stor betydelse. Är man medveten om vilka teorier om ontologin, epistemologin och metodologin som man omfattas av kan man som doktorand söka en handledare som arbetar inom samma ansats, men om man inte funderat över frågor som dessa blir det oftast att man ansluter sig till de teorier som handledaren är kunnig inom. Ett resultat av detta kan bli att forskningsfrågorna anpassas efter teorin i stället för tvärt om.
 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com