Läs senare

Svar: Vi fortsätter att driva på!

Lärarförbundet har under lång tid arbetat med att föra fram lärarna på fritidshemmen och det professionella arbete som utförs där. Det har skett på flera olika sätt

11 maj 2011

Alla lärare som tillbringar dagarna i grundskolan vet att den fritidspedagogiska delen av skolan är viktig för elevernas lärande. Fritidspedagogiken förstärker elevernas kunskapsutveckling, dels genom att stödja det timplanebundna lärandet och dels genom att ha ett identitetsutvecklande perspektiv. Den kompletterar skolans övriga verksamheter och bidrar till den allsidiga bildning som är ett övergripande mål för utbildningen i skolan.

När lärarutbildningen gjordes om kämpade vi med näbbar och klor gentemot utredningen och riksdagen för att fritidshemmen skulle förbli en viktig del av lärarutbildningen och för att utbildningen skulle bli fyra år lång. Utbildningen blev kvar som en del av lärarutbildningen men det blev ingen förlängning. Tyvärr var det inte något riksdagsparti som ville förlänga utbildningen till fyra år.

När förslaget till legitimation kom protesterade Lärarförbundet mot att lärarna på fritidshem inte inkluderades och att den fritidspedagogiska delen av skolan inte räknades in som en del av skolans ämnesområden. Vi har talat med politiker i riksdag och regering om detta men inte fått gehör för att ändra på legitimationens utformning.

Skolverket och Skolinspektionen har i flera rapporter visat på de stora barngrupper och den brist på utbildade lärare och resurser som fritidshemmen lider av. Lärarförbundet lyfter denna fråga återkommande med riksdagens politiker. Många av Lärarförbundets avdelningar har också lyft dessa frågor på lokalt plan – i kommunerna. Och här kan alla medlemmar bidra. Genom att vara stolt över sitt yrkesval och berätta om hur lärarna på fritidshemmen gör skillnad i elevernas vardag och deras lärande kan alla medlemmar hjälpa till. Det kan göras gentemot föräldrar, i lokalpressen eller mot förvaltning och politiker.

Tillsammans måste vi bygga upp ett starkt förtroende för vad fritidspedagogiken kan åstadkomma och för att fritidshemmen ska prioriteras betydligt skarpare än i dag. För vi har inte särskilt mycket stöd i detta arbete från några andra parter. Vänsterpartiet har påtalat brister i fritidshemmen då och då men inget av de politiska blocken lade i valrörelsen några förslag om att satsa på fritidshemmen. Det är djupt beklagligt. Lärarförbundet kommer att fortsätta driva på för att lärarna på fritidshem ska uppvärderas och vi är en stark röst i debatten. Tillsammans måste vi visa att lärarna på fritidshem gör en ovärderlig insats för landets elever.

');

ur Lärarförbundets Magasin