Läs senare

Svårtuggat men gediget om matematikundervisning

06 Mar 2018

Det ska sägas på en gång. Det här är mycket att läsa. Framgångsrik undervisning i matematik innehåller mängder av fakta, definitioner, forskningskopplingar och didaktiska exempel. Och det var just ordet ”framgångsrik” i titeln som lockade och satte fart på tankeverksamheten. Så trots det digra sidantalet och kompakta innehållet började jag ivrigt att läsa.

Boken, som är en matematikdidaktisk resa, baseras på John Hatties bok Synligt lärande och är ett samarbete mellan honom och fem andra författare. Exemplen kommer från lärare i USA som, utifrån hans teorier, skapat en mängd olika strategier för att nå framgång i matematikundervisningen.

Boken har tre begrepp som utgångspunkt; ”ytlärande”, ”djuplärande” och ”att omsätta lärande”. Alla praktiska exempel återkopplar till begreppen, vilket skapar en helhet samt synliggör progressionen i strategierna.

Här finns många gedigna och genomarbetade exempel. De sätts in i olika sammanhang och bryts ner till minsta beståndsdelar, för att sedan byggas upp igen.

Varje kapitel inleds med en autentisk undervisningssituation. Den blir sedan utgångspunkt för det område som kapitlet tar upp, exempelvis att vägleda lärande.

Framgångsrik undervisning i matematik – en praktisk handbok

John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey i samarbete med Linda M. Gojak, Sara Delano Moore och William Mellman

Natur & kultur

Metoderna som presenteras kopplas hela tiden, för att styrka forskningsanknytningen, till storleken på deras effekt. Effektstorlek är ett sätt att mäta hur mycket en metod eller ett arbetssätt påverkar elevernas lärande. Ju högre effekt, desto större påverkan.

Slutligen sammanfattas kapitlets kärna i en faktaruta. Det ger en snabb återkoppling och underlättar om du vill hitta något speciellt i den omfattande textmängden.

Jag fastnade särskilt för beskrivningen av hur man kan sätta upp mål och kriterier. Författarna skriver att ”Ju mer specifika lärandemålen och kriterierna för att nå dessa mål är desto troligare är det att eleverna kommer att uppnå dem”. Detta hade jag med mig sedan tidigare, men när det lyfts fram i denna kontext, med olika strategier och exempel, blir det enklare att omsätta i praktiken.

Som bonus till de olika under­visningsexemplen finns videoklipp där författarna och andra lärare  ger en mer nyanserad bild av hur de arbetar praktiskt.

Bokens budskap är att du som matematiklärare noga ska tänka igenom din lektion innan du börjar att undervisa. Det handlar om syfte, mål, strategier och elevernas behov. Deras tid är nämligen för värdefull för att slösas bort på dålig undervisning.

Det där sista fick mig att fundera på vad ”dålig” undervisning skulle kunna vara. Speciellt eftersom författarna är övertygade om att deras metoder är bäst.

Kanske är det den amerikanska kontexten som gör att jag, som lärare i den svenska skolan, har svårt att känna igen mig i vissa saker. En del formuleringar och förklaringar känns krångliga att ta till sig. Dessutom är meningarna ofta långa och väldigt innehållsrika. Språket är stundtals invecklat.

Boken passar bäst för lärare som vill utveckla sin undervisning tillsammans med kollegor. Att ta till sig innehållet på ett organiserat och praktiskt sätt kräver dock en del erfarenhet. Men boken kommer med all säkerhet att skapa intressanta diskussioner och förhoppningsvis även bättre matematik­undervisning.

Christofer Danielson, matematik- och NO-lärare i Sundbyskolan, Stockholm.

ur Lärarförbundets Magasin