Läs senare

Svidande kritik mot Malmö

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn mot fritidshem i Malmö. Resultat: kritik på fem punkter. Att särskilt stöd saknas och att alla rektorer inte tar sitt ansvar som pedagogiska ledare är två av dem.

10 dec 2015

Under april och maj genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn mot tio fritidshem i Malmö. Många kan inte erbjuda eleverna ett innehåll i enlighet med lagstiftningen utan där får alla barn, oavsett ålder, göra samma aktivitet eftersom det annars skulle bli omöjligt för personalen att hålla koll på dem. I Malmö har 48 procent av personalen högskoleutbildning, att jämföra med rikets 51 procent. Där går också fler barn per grupp än i riket i övrigt.

De fem områden som Skolinspektionen kritiserar är:

  • Huvudmannen utgår inte från en helhetssyn på eleven och elevens behov, och stimulerar inte elevernas utveckling och lärande.
  • Huvudmannen ser inte till att alla fritidshem erbjuder en verksamhet som tar hänsyn till varje enskild individs behov.
  • Huvudmannen ser inte till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.
  • Huvudmannen ser inte till att särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.
  • Huvudmannen ser inte till att rektorerna vid samtliga skolenheter tar sitt ansvar som pedagogiska ledare.


I sin rapport skriver Skolinspektionen att det finns fritidshem i Malmö där verksamheten är planerad, där skolan och fritidshemmet samarbetar för att elevernas skoldag ska bli en helhet. Men alltför många fritidshem har det inte så; personalen vittnar om ad hoc-lösningar varje dag, där lärarna inte har tid för planering, där elever med behov av särskilt stöd får all uppmärksamhet, för att inga alternativ finns, men att det leder till att alla andra elever inte får någon uppmärksamhet alls. Skolinspektionen menar också att det är bekymmersamt att bristen på utbildad personal är störst i de områden där behoven av kompetens är störst.

Många av de personer Skolinspektionen intervjuat berättar att de tvingas välja bort kontakten med en del elever, andra om att uppåt 80 elever i förskoleklass och de lägre årskurserna bara har tillgång till ett klassrum och kanske något närliggande mindre rum.

I Malmö har grundskoleförvaltningen genomfört en kartläggning av situationen i fritidshemmen och förra hösten togs det fram en utvecklingsplan. Bland annat ska staden titta på och förbättra resursfördelningen, barngruppernas storlek och sammansättning, områden som Skolinspektionen nu också har sett som områden att åtgärda.

Senast den 14 mars 2016 ska Malmö redovisa för Skolinspektionen hur man har åtgärdat de brister staden nu fått kritik för.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com