Ingår i temat
Att mäta lärande
Läs senare

Vad blir tydligt i elevens skriftliga omdöme?

09 mar 2011

Etthundratjugo skriftliga omdömen – det blev inte fler den här terminen. Inte något att klaga över, eller hur? Jag och framför allt mina elever är lyckligt lottade eftersom de undervisas av såväl musik-, idrotts- som slöjdlärare vilket innebär att jag inte behöver skriva omdömen i alla ämnen. Trots det ringa antalet omdömen så tycker jag att det varje termin blir svårare och svårare att for­mulera omdömen som kommunicerar det som avses. Dessutom blir de frågor som uppkommer i samband med skrivandet fler och fler.

De omdömen jag skriver ska ge tydlig information om elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter. De ska beskriva hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras och samtidigt signalera om eleven inte förväntas nå målen. Beskrivningarna ska dessutom vara både tydliga och samtidigt nyanserade.

Med hopp om att dokumentationen ska bli tydlig för elever och föräldrar, och att den ska kunna utföras smidigt (?) av lärarna, har den kommun där jag arbetar beslutat att alla elevers individuella utvecklingsplaner med tillhörande skriftliga omdömen ska dokumenteras i ett webbaserat system. Foto: Elin BergeSystemet har flera funktioner som jag som lärare förväntas använda mig av. En av dessa gör det möjligt för mig att markera elevens måluppfyllelse med en symbol i färg. Tillsammans med färgsymbolen kommuniceras måluppfyllelsen med uttrycken, har nått målen (mörkblå), förväntas nå målen (ljusblå), insats krävs för att nå målen (orange), har ej nått målen (röd) och bedömning ej gjord (vit).

Dessa markeringar har bidragit till några av de frågor som jag ställer mig angående uppdraget att skriva omdömen. För det ­web­baserade systemet är inte rätt verktyg, anser jag.

Om det krävs insatser för att eleven ska nå målen så blir följdfrågan för mig hur dessa insatser ska genomföras. Genomförs de utifrån att det är eleven eller undervisningen som ska åtgärdas? Varje gång jag bedömer en elevs måluppfyllelse så måste väl blick­en också riktas mot den verksamhet som bedrivits? Vilka möjligheter har eleven fått? Och hur gör jag för att synliggöra kunskaper och utvecklingsmöjligheter också för den av mina elever som inte når kravnivån?

Jag är övertygad om att det som skrivs i ett omdöme får konsekvenser. Ibland större och helt andra än vad som avsågs när omdömet skrevs. Hur bidrar det skrivna till elevens självbild och identitetsskapande att mötas av orange och röda symboler? Hur bidrar det till hur eleven som person uppfattas av andra?

Att med ord beskriva en annan människas lärande och utvecklingsmöjligheter kräver, som jag ser det, en medvetenhet om min syn på makt, identitet och kunskap. Dessa frågor gör det svårt för mig att använda symbolfunktioner i färg. Om det är webbaserade system för dokumentation som i framtiden tillåts styra utformningen av skriftliga omdömen blir det viktigt vilken syn på kunskap och bedömning de har som utformar dessa system. Färgerna som slår emot eleven när han eller hon klickar fram sitt omdöme är ju knappast slumpmässigt valda. Men blir det nyanserat? Knappast. Och vad var det som tydligt skulle framgå? Elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter eller elevens brister?

Mer ur temat Att mäta lärande (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com